مالیات بر درآمد حقوق

مالیات بر درآمد حقوق

2017-11-13T17:52:33+03:30

مالیات بر درآمد حقوق

مالیات بر درآمد حقوق

ماده ۸۲

درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر( اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت

اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

تبصره – درآمد حقوقی که در مدت ماموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا

اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص میشود مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشد.

ماده ۸۳

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط

به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون.

    تبصره – درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه میشود:

الف- مسکن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای نقدی (باستثنای مزایای نقدی

معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.

ب- اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی

( باستثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ی ۹۱ این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.

ج- سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده ی حقوق.

ماده ی ۸۴(اصلاحی ۱۳۹۴)

میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص میشود.

ماده ۸۵(اصلاحی ۱۳۹۴)

نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا

هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن (۲۰%)است.

ماده ۸۶(اصلاحی ۱۳۹۴)

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ی

(۸۵) این قانون محاسبه و کسر تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان

حقوق و مزایای آن به اداره ی امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

تبصره- پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات

بازنشستگی یا بیمه نمی باشند، با عنوان حق المشاوره ، حق حضور در جلسات ، حق التدریس ، حق التحقیق

و حق پژوهش پرداخت میکنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ

ده در صد (۱۰%) میباشد کارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص ، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت

تعیین شده در ماده (۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور

مالیاتی کشور به اداره مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف ، مسئول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود.

ماده ۸۷ (اصلاحی ۱۳۸۰)

اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اینکه بعد

از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره ی امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.

اداره ی امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی های لازم را معمول

و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره ی امور مالیاتی نسبت به استرداد

اضافه پرداختی از محل  وصولی های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی

داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده ۸۸ (اصلاحی ۱۳۹۴)

در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت

کنندگان حقوق مکلف اند تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل

به اداره ی امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و  تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط

به حقوق دریافتی خود را به اداره ی امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

دیدگاه خود را بنویسید