مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

2017-11-13T17:53:40+03:30

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده ۱۰۵(اصلاحی ۱۳۸۰)

جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا

خارج از ایران تحصیل میشود پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف  و کسر معافیت های مقرر

به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول

مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود. تبصره ۱- در مورد اشخاص حقوقی

ایرانی غیر تجاری که به منظور  تقسیم سود تاسیس نشده اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند

از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول میشود.

تبصره۲- اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران  به استثنای مشمولان تبصره

(۵) ماده (۱۰۹) و ماده ی (۱۱۳) این قانون از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره

برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده ، کارگزار و امثال آن

در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر

حقوق خود یا انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات ، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل میکنند

به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی

که به هر عنوان به حساب خود تحصیل میکنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات میباشند.

تبصره ۳- در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات هایی که قبلا پرداخت شده

است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

تبصره ۴- اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های

سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهمد بود. تبصره۵- در مواردی که به موجب قوانین مصوب

وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر در آمد از ماخذ درآمد مشمول

مالیات اشخاص قابل وصول باشد. مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره ۶- درآمد مشمول مالیات ابزاری شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام

مشمول بیست و پنج درصد (۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده میباشد.(الحاقی۸/۱۲/۱۳۸۶)

تبصره ۷- به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابزاری مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد

ابزاری مشمول مالیات سال گذشته آنها یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته میشود.

شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت

اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است. (الحاقی ۱۳۹۴)

ماده ۱۰۶ (اصلاحی ۱۳۹۴)

درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی باستثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه ی دیگری برای

تشخیص آن مقرر شده است بر اساس میزان سود دهی فعالیت ومقررات مواد ۹۴ و ۹۵ ۹۷ و تبصره آن تعیین میگردد.

ماده۱۰۷( اصلاحی ۱۳۹۴)

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمد هایی که در ایران و یا از

ایران تحصیل می نمایندبه شرح زیر تعیین میشود.

بابت تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات ، نقشه برداری، نقشه کشی نظارت و محاسبات فنی ، دادن تعلیمات

و کمک های فنی انتقال دانش فنی ، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق و همچنین واگذاری فیلم

های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر از ایران تحصیل میکنند به استثنای درآمدهایی

که طبق مقززرات این قانون نحوه دیگری برای تععین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه

به نوع فعالیت و میزان سود دهی به ماخذ(۱۰%) تا چهل درصد(۴۰%) مجموع وجوهی میباشذ که ظرف مدت یکسال مالیاتی عایدآنها میشود.

آیین نامه اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت ظرف مدت شش ماه از

تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی-مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی-مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی-مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی-مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی-مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی-مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی-مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی-مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

آموزش حسابداری – شرکت حسابداری – آموزش حسابداری ویژه اشتغال – آموزش حسابداری ویژه بازار کار – نرم افزار حسابداری

دیدگاه خود را بنویسید