مالیات بر درآمد اجاره قانون مالیات های مستقیم

مالیات بر درآمد اجاره قانون مالیات های مستقیم

2017-11-13T16:09:06+03:30

مالیات بر درآمد اجاره قانون مالیات های مستقیم

مالیات بر درآمد اجاره قانون مالیات های مستقیم

شماره ۳۵۴۸۱     تایخ ۱۹/۶/۱۳۸۱

مالیات بر درآمد اجاره

با توجه به ماده ۲۷۳ الحاقی به قانون مالیات های مستقیم (موضوع ماده ۱۳۳ قانون اصلاح

موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) مبنی بر اجرای قانون مذکور از اول

سال ۱۳۸۱ و به منظور اجرای صحیح مقررات اصلاحی فصل اول از باب سوم قانون مزبور (مالیات

بر درآمد املاک) و ایجاد وحدت رویه مواد زیر را اعلام تا به موارد اجرا گزارده شود:

 1. با توجه به حذف تبصره ماده ۵۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ نقل و انتقال املاک

  شرکت هایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است از اول سال

  ۱۳۸۱ بر اساس نرخ های مقرر در ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

  مشمول مالیات مقطوع میباشد و با توجه به مفاد ماده ۷۶ قانون مذکور وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد

  نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

 2. با توجه به مفاد ماده ۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۲) ذیل آن نقل وانتقال قطعی

  املاک متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی دستگاه هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین

  میشود و شهرداری ها در زمره ی فعالیت های اقتصادی محسوب نگردیده و مشمول پرداخت مالیات

  نقل و انتقال قطعی املاک نمی باشد.

 3. به صراحت تبصره ۱ ماده ۵۳ اصلاحی مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیات های مستقیم محل سکونت

  پدر و مادر یا همسر و فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکلف مالک اجاری تلقی نمیشود.

  لذا با عنایت به قسمت اخیر تبصره مزبور چنانچه چند واحد مسکونی محل سکونت مالک یا افراد مذکور باشد

  در این صورت علاوه بر یک واحد مسکونی مالک به تعداد واحد های مسکونی محل سکونت افراد یاد شده برای

  هر کدام یک واحد نیز از شمول مالیات بر درآمد اجاره املاک خارج خواهد بودمگر اینکه به موجب اسناد و مدارک

  ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود.

در صورتی که برای هریک از افراد مذکور بیش از یک واحد اختصاص داده شده باشد فقط یک واحد به انتخاب مالک از

تسهیلات مقرر در این تبصره برخوردار خواهد بود. زیربنای مفید آنها حداکثر حد نصاب های یاد شده باشد (در تهران حداکثر

تا ۱۵۰ متر مربع زیر بنای مفید) معرفی تا از معافیت درآمد ناشی از اجاره آنها برخوردار گردد.

یادآور میشود ملحقات و قسمت های مشاعی ملک شامل بالکن پارکینگ انباری خارج از واحد مسکونی، نورگیرهای

غیر مسقف یا با سقف شیشه ای ، راه پله، زیر زمین های غیر مسکونی جز زیر بنای مفید واحد مسکونی منظور نخواهد شد.

ج- استفاده مالکین مذکور در بند “ب” فوق از معافیت مربوط موکول به ارائه اسناد و مدارک مالکیت و حسب مورد

گواهی پایان کار یا صورتمجلس تفکیکی که مشخص کننده زیر بنای مقید ملک باشد خواهد بود. در صورتی که اسناد

و مدارک رسمی ملک و سایر مدارک تسلیمی مؤدی زیر بنای مفید آن را مشخص ننماید میزان زیر بنای مفید ساختمان

بر اساس اعلام کتبی مؤدی مورد پذیرش خواهد بودمگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

ضمنا ادارات امور مالیاتی موظفند به منظور جلوگیری از استفاده مکرر مؤدیان بیش از حد نصاب معافیت مقرر برای تهران

و سایر نقاط ، ظرف مدت ۱۰ روز پس از اعمال معافیت مقرر نسبت به هر مؤدی و ضمن اخذ تعهد از نامبرده (مبنی بر

عدم استفاده از معافیت) مشخصات کامل وی و ملک و یا املاک اجاری مربوط را برای اقدامات بعدی به اداره اطلاعات

و خدمات مالیاتی شهر یا مرکز استان ذیربط ارسال دارند.

ادارات مذکور نیز در صورت احراز استفاده بیش از یک معافیت مذکور مراتب را سریعا جهت مطالبه و جرائم متعلقه در

مهلت قانونی به اداره امور مالیاتی که مؤدی از معافیت مضاعف استفاده نموده است منعکس نمایند.

 مالیات بر درآمد اجاره قانون مالیات های مستقیم-مالیات بر درآمد اجاره قانون مالیات های مستقیم

شماره:۶۳/۹۳/۲۰۰                                                                                  تاریخ:۸/۶/۱۳۹۳

بخشنامه

عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده(۵۳) قانون

مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص

موضوع ماده (۲) قانون مزبور.

نظر به اینکه در خصوص کسر یا عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات های

مستقیم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخیر الذکر، از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع

ماده (۲) قانون مزبور سوالاتی مطرح میباشد لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیر

ضروری به ادارات امور مالیاتی مقرر میدارد:

وفق حکم تبصره (۹)ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم اشخاص مذکور در این تبصره مکلف می باشند

مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت میکنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی

محل وقوع ملک پرداخت نمایند. لیکن طبق مفاد بند (۵) بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ ،

مال الاجاره دریافتیاشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع

تبصره (۲) ماده (۲) قانون مزبور مشمول مالیات قلمداد نمیگردد، بنابراین اجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده

مذکور مشمول مالیات بر درآمد اجاره نمیباشد.

لذا چنانچه اشخاص مذکور در صدر تبصره (۹) قانون مزبور، مال الاجاره ای به اشخاص موضوع ماده (۲)

قانون مالیات های مستقیم پرداخت می نمایند، به دلیل عدم شمول مالیات به مال الاجاره دریافتی اشخاص

مذکور، کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون یاد شده از مال الاجاره پرداختی به آنان

موضوعیت نخواهد داشت و مشمول کسر مالیات تکلیفی یاد شده نمیباشد. بدیهی است در صورت عدم

کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره فوق توسط اشخاص مذکور در تبصره (۹) ماده قانونی اخیرالذکر از سایر

اشخاص علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی پرداخت مالیات خواهند داشت مشمول جرایم مذکور در ماده

(۱۹۹) قانون موصوف نیز میباشند

علی عسگری

 مالیات بر درآمد اجاره قانون مالیات های مستقیم-مالیات بر درآمد اجاره قانون مالیات های مستقیم

شماره:۲۷۵۵۷/۳۲۵۶-۲۱۱    تاریخ:۲۶/۵/۱۳۸۲

معافیت درآمد اجاره واحد های ۱۵۰ متری

به استناد نظریه اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و لزوم اجرای صحیح قانون

مقررات تبصره ۱۱ الحاقی به ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مورد بررسی

مجدد کارشناسی قرار گرفت و بدینوسیله مفاد جز ب بند ۵ بخشنامه شماره ۳۵۴۸۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۱

اصلاح و جهت رعایت آن نسبت به مالیات عملکرد سال ۱۳۸۱ و بعد متذکر میگردد:

درآمد هر شخصی ناشی از اجاره واحد یا واحد های مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع

زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره

املاک معاف میباشد به این ترتیب چنانچه زیر بنای واحد یا واحد های مسکونی حسب مورد بیش از حد نصاب

های تعیین شده باشد درآمد اجاره حاصل از مازاد نصابهای مزبور با رعایت تبصره ۳ ماده ۵۳ قانون مذکور مشمول

مالیات مقرر خواهد بودو در مورد املاک مشاعی معافیت مقرر نسبت به سهم مشاعی هریک از مالکین لحاظ

خواهد شد. توجه شود در مواردی که مالک دارای چند ملک باشد میتواند با انتخاب خود مجموعا تا میزان حد نصاب

های تعیین شده از املاک معرفی تا از معافیت درآمد ناشی از اجاره آنها برخوردار گردد و همچنین در احتساب زیر

بنای مفید ساختمان ملحقات و قسمت های مشاعی ملک شامل بالکن پارکینگ انباری خارج از واحد مسکونی

نورگیر های غیر مسقف یا با سقف شیشه ای راه پله زیر زمین های غیر مسکونی جز زیربنای مفید واحد مسکونی

منظور نخواهد شد. سایر موارد بخشنامه فوق الذکر به قوت خود باقی است.

عیسی شهسوار خجسته

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 مالیات بر درآمد اجاره قانون مالیات های مستقیم-مالیات بر درآمد اجاره قانون مالیات های مستقیم

مالیات حقوق و تکلیفی اشخاص حقیقی که مبادرت به ساخت

ساختمان در املاک خود می نمایند

شماره:۵۲۸/۹۳/۲۰۰                                                                            تاریخ: ۳۰/۶/۱۳۹۳

به قرار اطلاع در برخی ادارات امور مالیاتی از اشخاص حقیقی (مالکان املاک ) که جهت ساخت

ساختمان های خود با انعقاد قرارداد اعم از شفاهی یا کتبی با پیمانکاران (کلا یا جزئا) مبادرت

به تخریب و ساخت ساختمان و آپارتمان حسب مورد می نمایند مطالبه مالیات و جرایم تکلیفی

موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم و یا مالیات حقوق و جرایم موضوع فصل مالیات بر درآمد حقوق نموده اند لذا بدینوسیله مقرر میدارد:

 1. در خصوص مالکانی که ساخت ساختمان را به پیمانکاران اعم از اینکه ساخت کل بنا را

  به یک پیمانکار بسپارند و یا با انعقاد قرارداد با پیمانکاران متفاوت به صورت جزء به جزء انجام

  پروژه را به آنها واگذار نمایند. در این حالت پرداخت های انجام شده به پیمانکاران اعم از جزئی

  یا کلی با توجه به اینکه این گونه اشخاص (مالکان زمین ) از اشخاص موضوع بند الف ماده ۹۵ قانون

  نمیباشند لذا تکلیفی به کسر و ایصال علی الحساب مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مذکور را ندارند.

  همچنین نظر به اینکه در این حالت مزد یا حقوقی از طرف اینگونه اشخاص (مالکان زمین) پرداخت

  نمیشود بنابراین مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق نیز نمیباشند.

 2. در خصوص مالکانی که ساخت ساختمان را به صورت مشارکتی به پیمانکار می سپارند و در قبال

  آن در نهایت تعدادی واحد مسکونی اداری و …. دریافت می نمایند در اینگونه موارد نیز با توجه به

 3. مقررات قانونی اشخاص مذکور (مالکان زمین) تکلیفی به کسر و ایصال مالیات تکلیفی و حقوق ندارند.

شماره ۳۰۶۹۶/۵۱۰-۲۱۳                                                                    تاریخ ۹/۶/۱۳۸۲

مالیات بر درآمد اجاره

نظر به اینکه ارزش جاری هر متر مربع املاک تهران در اجرای تبصره (۲) ماده (۵۴) اصلاحیه قانون مالیات

های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون فوق الذکر

تعیین و به تصویب رسیده و از ابتدای سال ۱۳۸۲ ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک

خواهد بود. بدین لحاظ جدول ارزش اجاره ماهانه هر متر مربع املاک تهران که بر اساس بلوک های

ارزش معاملاتی املاک سال ۱۳۸۱ تهران مشخص شده است به همراه سه برگ ضوابط اجرایی آن

جهت اجرا به پیوست ارسال میگردد. مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در تهران بر حسن جریان

امور نظارت نموده و با توجه به اولین سال شروع اجرای تبصره فوق الذکر نظرات و پیشنهاد های اصلاحی

خود را به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

عیسی شهسوار خجسته

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دیدگاه خود را بنویسید