مالیات اشخاص حقوقی خارجی

مالیات اشخاص حقوقی خارجی

2017-11-14T12:03:23+03:30

مالیات اشخاص حقوقی خارجی

مالیات اشخاص حقوقی خارجی

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص میگردد:

الف- در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی ، تاسیــسات فنی و تاسیساتی شامـــــل تهیه

و نصب موارد مذکور ، و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه ی طرح ساختـمانها و تاسیسات ، نقشــــه برداری ، نقشـــه کشی ،

نظارت و محاسبات فنی ، دادن تعلیمات و کمک های فنی ، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به ماخذ دوازده

درصد (۱۲%) کل دریافتی سالانه.

مالیات اشخاص حقوقی خارجی-مالیات اشخاص حقوقی خارجی-مالیات اشخاص حقوقی خارجی-

ب- بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی، که به عنوان بها یا حق نماـیش یا

هر عنوان دیگر عاید آنها میشود ، به ماخذ بیست درصد (۲۰%) تا چهل درصد (۴۰%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال

مالیاتی عاید آنها میگردد ، میبــاشد. ضریب تعیین درآمد مشمـول مالیـات هر یک از موارد مذکور در این بند بنـا به پیشنهاد

وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران تعیین میشود.

پرداخت کنندگان وجوه مذبور و همچنین پرداخت کنـندگان وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلـف اند در هر پرداخت مالیات

متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخـــت کرده اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره ی امور

مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.

ج- درمورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی و موسسات مزبور به وسیله ی

نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده ، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند طبق مقررات ماده ی (۱۰۶) این قانون.

مالیات اشخاص حقوقی خارجی-مالیات اشخاص حقوقی خارجی-مالیات اشخاص حقوقی خارجی-

تبصره ی ۱ – در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بند های (الف) و (ب) این ماده به اشخاص

حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار میگردد، پرداخت کننده ی وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم درصد

(۵/۲ %) به عنوان مالیات علی الحساب آنها کسر و ظرف سی روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف

سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند

مالیات اشخاص حقوقی خارجی-مالیات اشخاص حقوقی خارجی-مالیات اشخاص حقوقی خارجی-

تبصره ی ۲- در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند ( الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانه ها، موسسات

و شرکت های دولتی یا شهرداری ها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به

مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و

تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره ی ۳- شعب و نمایندگی های شرکت ها و بانک های خارجی در ایران که

بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی

در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران

مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت میکنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره ی۴ – در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (الف)این ماده را به

مالیات اشخاص حقوقی خارجی-مالیات اشخاص حقوقی خارجی-مالیات اشخاص حقوقی خارجی-

پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد

دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می گردد از دریافتی پیمانکار اول از

پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.تبصره ی ۵ – درآمد مشمول مالیات فعالیت های موضوع

بند (الف) ماده ی (۱۷۰) این قانون که قرارداد پیمانکاری

آنها از ابتدای سال ۱۳۸۲ و به بعد منعقد میگردد طبق مقررات ماده ی (۱۰۶) این قانون تشخیص میگردد.

حکم این تبصره نسبت به ادامه ی فعالیت های موضوع قراردادهای پیمانکاری که تاریخ انعقاد آنها قبل از

سال ۱۳۸۲ بوده است جاری نخواهند بود.

مالیات اشخاص حقوقی خارجی-مالیات اشخاص حقوقی خارجی-مالیات اشخاص حقوقی خارجی-

مثال نمونه:

شرکت زیمنـس قراردادی را در تاریخ ۲/۱/۸۱ با شرکـت مخابــرات ایران به مبلغ ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار

به نرخ هر دلار شناور معادل ۸۰۰۰ ریال منعــقد نموده که امتیاز بهره برداری از شرکت مخابراتی

زیمنس اروپا را به مدت پنج ســال در اختیار شرکت مخابرات ایران قرار دهد. همچنین این شرکت

طی یک قرار داد جداگانه دیگر مبلغ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار به نرخ ارز شنـاور هر دلار معادل ۳۰۰۰ ریال

از شرکت مخابرات ایران دریافت که تعلیـمات و کمک های فنی ۱۲ درصد باشد مطلوب است

محاسبه مالیات این قرارداد

معادل ریالی قرارداد                                                       ۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۸۰۰۰ * ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

درآمد مشمول مالیات قرارداد اول( واگذاری امتیاز)              ۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۲۰% * ۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مالیات قرارداد اول                           ۷٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰           نرخ ماده ۱۰۵             ۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

                                                                                               ۲۵% *

                                                                                ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۳۰۰۰ * ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

درآمد مشمول مالیات قرارداد دوم (تعلیمات و کمک های فنی)

                                                                           ۵٫۷۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۱۲% * ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مالیات قرارداد دوم                             ۱٫۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰             نرخ ماده۱۰۵         ۵٫۷۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

                                                              ۸٫۶۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۷٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰+ ۱٫۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کل مالیات مکسوره شرکت زیمنس

مثال نمونه

یک شرکت دولتی ایرانی بابت حق الامتیاز سالیانه مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال در سه نوبت به اقساط مساوی به یک شرکت خارجی پرداخت میکند. نحوه محاسبه مالیات در صورتی که نرخ مالیات درآمد مشمول مالیات طبق آئین نامه ۳۵ درصد باشد به شرح زیر می باشد:

مبالغ قابل پرداخت در هر نوبت                                             ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰= ۳ : ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

درآمد مشمول مالیات هر نوبت                                             ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰= ۲۰%*۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مالیات متعلق به پرداخت هر نوبت                              ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰به نرخ ماده ۱۰۵ ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

                                                                                                 ۲۵ درصد

چون نرخ مالیات بر درآمد ۲۵ درصد مقطوع و ثابت است مالیات هر نوبت یکسان و مساوی خواهد بود.

منبع: کتاب حسابداری مالیاتی    تالیف: غلامحسین دوانی

آموزش حسابداری – شرکت حسابداری – آموزش حسابداری ویژه اشتغال – آموزش حسابداری ویژه بازار کار – نرم افزار حسابداری

دیدگاه خود را بنویسید