ماده ۳۹ قانون مالیات های مستقیم

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » ماده ۳۹ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۳۹ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۳۹ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۳۹ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۳۹(اصلاحی ۱۳۹۴)

درمورد وقف ،متولی در مورد حبس و نذر،حبس و نذر کننده و در مورد وصیت ،وصی مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی ،حسب مورد،اظهارنامه ای روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر وصیعت نامه به انضمام اسناد مربوط به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه پرداخت کنند.

ماده ۳۹ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۳۹ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۳۹ قانون مالیات های مستقیم

تبصره –در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (۳)ماده ۲۴این قانون ویا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد متوالی ،یا حبس و نذرکننده ،یا وصی،حسب مورد ،مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده ۳۹ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۳۹ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۳۹ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۴۰تا ماده ۴۳-حذف شدند(اصلاحی ۱۳۹۴)

ماده۴۴

ازهر برگ چک که از طرف بانکها چاپ میشوند در موقع چاپ دویست (۲۰۰)ریال حق تمبر اخذ میشود.

ماده ۳۹ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۳۹ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۳۹ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۴۵(اصلاحی ۱۳۹۴)

از اوراق مشروحه زیرنسبت به مبلغ انها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ میشود:

برات،فته طلب (سفته)ونظایر انها .

تبصره-حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتراز هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

ماده ۳۹ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۳۹ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۳۹ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۴۶

ازکلیه اسناد تجاری قابل دریافت انتقال که در ایران صادرو یا معامله و مورد استفاده قرار داده میشود (با استثنای اوراق مذکور در موارد ۴۵و۴۸این قانون)و اسناد کاشف  از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه ی دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار(۵۰۰۰)ریال بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (۱۰۰۰)ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.موسسه های حمل ونقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را درآن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.

تبصره-اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ میشود:

۱-از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف میشوند،بابت صدور کارت معافیت مذکور،مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰)ریال.

۲-از هرگونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ (۵۰۰۰۰) ریال.

۳-از هرپلاک ترانزیت انئاع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور میشودمبلغ دویست هزار(۲۰۰۰۰۰)ریال .

۴-از گواهینامه های رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار(۱۰۰۰)ریال.

۵-از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی،راهنمایی ،متوسطه مبلغ یک هزار (۱۰۰۰)ریال.

۶-از دانش نامه و گواهی دانش کاردانی ،کارشناسی ارشد ،دکتری و بالاتر مبلغ ده هزار ریال(۱۰۰۰۰)ریال.

۷-از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۲۰۰۰۰)ریال.

۸-از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار(۵۰۰۰۰)ریال.

۹-از پروانه ی مامایی یا مدرک تحصیلی دوره ی کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار(۲۰۰۰۰)ریال.

۱۰-از پروانه مشاغل پزشکی ،دندانپزشکی ،دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصدهزار (۱۰۰۰۰۰)ریال.

۱۱-از جواز تاسیس کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی ،کارت بازرگانی ،پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار ،بابت صدور مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰)ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار(۵۰۰۰۰)ریال.

آموزش حسابداری – شرکت حسابداری – آموزش حسابداری ویژه اشتغال – آموزش حسابداری ویژه بازار کار – نرم افزار حسابداری

دیدگاه خود را بنویسید