ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۶(اصلاحی ۱۳۹۴)

وراث متوفی (مجتمعا یا منفردا )یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه های

کفن ودفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک

موضوع ماده (۱۷۱)این قانون ،ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه اقلام ما ترک با تعیین ارزش

روز زمان فوت وتصریح مطالبات و بدهی ها طبق فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور

تهیه میشود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم نمایند:

ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم

۱-رونوشت یا تصاویر گواهی شده اسنادمربوط به بدهی و مطالبات متوفی .

ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم

۲-رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبته حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

۳-رونوشت یا تصویر گواهی شده ی آخرین وصیت نامهمتوفی اگر وصیت نامه موجود باشد.

ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم

۴-درصورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رو نوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه.

ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم

۵-رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط .

اداره امورمالیاتی موظف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام کند:

الف- درصورتی که ارزش کلیه ما ترک متوفی کمتراز دیون محقق متوفی ،واجبات مالی و عبادی

وهزینه کفن و دفن باشداموال و دارایی های متوفی  مشمول مالیات موضوع ماده  (۱۷)این قانون

نخواهد شد و مالیات های پرداختی موضوع ماده(۱۷)این قانون  با ارائه اسناد ومدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ب-درصورتی که ارزش ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی ،واجبات مالی و عبادی و هزینه های

کفن و دفن باشد ،در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی های موضوع

بندهای (۱)،(۲)،(۳)،(۴)و(۵)ماده (۱۷)این قانون کسر ومازاد ما ترک حسب مورد به ماخذ مقرر

در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات های پرداختنی موضوع ماده (۱۷)این

قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

ج-درصورتی کل ما ترک یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف)و(ب)مشمول مالیات نباشد،اداره

امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلا مانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل

اموال و دارایی غیر مشمول متوفی به وارث را حسب موارد مذکور در ماده (۱۷)این قانون به

عنوان مراجع ذیربط صادر نماید.

تبصره۱-درصورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصلات آن مورد

تایید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.،ارزیابی اموال و دارایی

ها وصدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد

تبصره ۲-آیین نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه رسیدگی ،ارزیابی اموال و دارایی ها و صدروگواهی

توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشودوبه تصویب هایت وزیران میرسد.

ماده ۲۷تاماده۳۲-حذف شدند (اصلاحی ۱۳۹۴)

ماده۳۳(اصلاحی ۱۳۹۴)

ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی

مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات مورد ماترک انان اعم از منقول یا غیر منقول واقع در کشور محل ماموریت

خود ،با تعیین مشخصات و ارزش انها ،از طریق وزارت امور اقتصلادی و دارایی اعلام نمایند.

 تبصره-آئین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی

و دارایی و امور خارجه تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

آموزش حسابداری – شرکت حسابداری – آموزش حسابداری ویژه اشتغال – آموزش حسابداری ویژه بازار کار – نرم افزار حسابداری

دیدگاه خود را بنویسید