ماده ۶۱ قانون مالیات های مستقیم

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » ماده ۶۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۶۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۶۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۶۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۶۱

در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمیشود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل

در محاسبه ی مالیات ملاک عمل خواهد بود و بطور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده

ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار میباشد.

ماده ۶۱ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۶۱ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۶۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۶۲-حذف شدند(اصلاحی ۱۳۸۰)

ماده ۶۳

نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورت صورتی غیر از عقد بیع انجام می شود با ستثنای نقل و

انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل وانتقال قطعی

املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین ،هردوملک باشند هریک از متعاملین به

ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت نمود.

ماده ۶۱ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۶۱ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۶۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۶۴(اصلاحی ۱۳۹۴)

تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمیسیون تقویم املاک میباشد. کمیسیون مزبور موظف است

ارزش معاملاتی موضوع این قانون را درسال اول معادل دو درصد (۲%)میانگین قیمت های روز منطقه

با لحاظ ملاک های زیر تعیین کند.این اشخاص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش میابد تا زمانی که

ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲۰%)میانگین قیمت های روز املاک برسد.

ماده ۶۱ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۶۱ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۶۱ قانون مالیات های مستقیم

الف-قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت و سوله و غیره)و قدمت

وتراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی ،تجاری ،اداری ،آموزشی ،بهداشتی ،خدمات و غیره)و نوع مالکیت.

ماده ۶۱ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۶۱ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۶۱ قانون مالیات های مستقیم

ب-قیمت ارضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری ،صنعتی ،مسکونی ،آموزشی ،اداری و کشاورزی

این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور ،وزارتخانه های

راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی ،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،وزارتخانه های راه وشهرسازی و

جهاد کشاورزی،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر ودر سایر شهر ها از مدیران

کل یا کل روسای ادارات امور مالیاتی ،راه و شهر سازی ،جهادکشاورزی و ثبت سند اسناد و املاک

ویا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل میشود.کمیسیون مذکور هر سال یکبار ارزش

معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین میکند.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش وروستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری )نماینده بخش

دار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت میکند.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر

کل یا رئیس اداره ی امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارت تابعه  تشکیل میشود.جلسات کمیسیون

با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت میابد و تصمیمات متخذه با رای حداقل سه نفر از اعضا معتبر است.

دبیری در جلسات کمیسیون حسب مورد برعهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهایی در کمیسیون تقویم املاک

،لازم الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره۱-سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور میتواند میتوانند قبل از اتمام دوره ی

یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا ،در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:

ماده ۶۱ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۶۱ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۶۱ قانون مالیات های مستقیم

۱-برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

۲-برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که کسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه

با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیار های ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به وجود آمده باشد.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک

،لازم الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره۲-در مواردی که کمیسیون تقویم این ماده پس از دوباردعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو

جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملات حاصل نشود ،سازمان امور مالیاتی کشور مکلف

است آخرین ارزش رئز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات

اعلامی توسط مراجع قانونی ذی صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین میکند.

ماده ۶۱ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۶۱ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۶۱ قانون مالیات های مستقیم

تبصره۳-در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ،ماخذ محاسبه

سایر عوارض وجوه قرار میگیرد ،ماخذ محاسبه عوارض وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی

موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب

هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد.درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه

عوارض و وجوه یاد شده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.

آموزش حسابداری – شرکت حسابداری – آموزش حسابداری ویژه اشتغال – آموزش حسابداری ویژه بازار کار – نرم افزار حسابداری