ماده ۴۷ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۴۷ قانون مالیات های مستقیم

2017-11-14T11:47:21+03:30

ماده ۴۷ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۴۷ قانون مالیات های مستقیم

ماده۴۷
از کلیه قراردادهاواسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها ومشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان
تعهد میشود ،در صورتی که در دفاتراسناد رسمی ثبت نشود ،معادل ده (۱۰۰۰۰)هزار ریال حق تمبر اخذ میشود:
ماده ۴۷ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۴۷ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۴۷ قانون مالیات های مستقیم
۱-برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری .
۲-قرار داد وام عطای تهسیلات از هرنوع باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهد آوری که بانکها به نام های
مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود میرسانند.
۳-قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری .
۴-وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار مینمایند.
۵-قراردادهای دیگری که بین بانکها ومشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسولیت هایی
که به عهده میگیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط میشود.
۶-ضمانت نامه های صادره از طرف بانکها.
۷-تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.
۸-تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ئ ایران یا برای کشور های خارج در صورتی
که تثاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.
ماده ۴۷ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۴۷ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۴۷ قانون مالیات های مستقیم
ماده۴۸ (اصلاحی۱۳۹۴)
سهام و سهم النشر که کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکتهای
تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشر که به قرار نیم در هزار مشمول
حق تمبر خواهد بود.کسور صد(۱۰۰)ریال هم صد(۱۰۰)ریال محسوب میشود.(اصلاحی ۱۳۹۴)
تبصره- حق تمبر سهام و سهم الشر که شرکتها باید ظرف دوماه از تاریخ ثبت قانونی
شرکت و درمورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ی
ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود.افزایش سرمایه در مورد شرکت هایی که قبلا
سرمایه خودرا کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر آن
پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد خواهد بود.
ماده ۴۷ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۴۷ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۴۷ قانون مالیات های مستقیم
(مستخرجه از ماده ۲۲قانون رفع موانع تولید رقابتی مصوب ۱۳۹۴:
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازر خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می دهند ،از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (۴۸)قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن معاف می باشند.)

ماده۴۹
در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (۴۵و۴۶و۴۷و۴۸)این قانون در ایران صادر شده
باشد صادر کنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج
از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را نتصرف میشود باید قبل از هرنوع امضاء
اعم از ظهر نویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید.
ماده۵۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق
تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد .وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در مواردی
که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.
ماده ۴۷ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۴۷ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۴۷ قانون مالیات های مستقیم
ماده۵۱
درصورت تخلف مقررات این فصل ،متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دوبرابر آن جریمه خواهد شد.
ماده۵۲
درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر
در این قانئن مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد.

آموزش حسابداری – شرکت حسابداری – آموزش حسابداری ویژه اشتغال – آموزش حسابداری ویژه بازار کار – نرم افزار حسابداری

دیدگاه خود را بنویسید