ماده ۳ تا ماده ۱۰ قانون مالیات های مستقیم

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » ماده ۳ تا ماده ۱۰ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۳ تا ماده ۱۰ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۳ تا ماده ۱۰ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۳ تا ماده ۱۰ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۳- اشخاص مذکور در ماده ۲ ظرف یک ماه پس از انتقال کامل تاسیسات و استقرار

در محل جدید آمادگی خود را برای شروع بهره برداری کتبا به سازمان صنایع و معادن

استان و اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند.

ماده۴- نمایندگان سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط از محل سابق

کارخانه بازدید نموده و در صورتی که تاسیسات مربوط به کارخانه کلا جمع آوری و به خارج از

شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال یافته و هیچگونه فعالیت صنعتی مرتبط

با کارخانه انتقالی در محل سابق صورت نگیرد سازمان صنایع و معادن استان مربوط پروانه

بهره برداری برای فعالیت صنعتی در محل جدید صادر و مراتب را به اداره کل امور مالیاتی

استان مربوط اعلام نماید چنانچه اداره کل امور مالیاتی در زمینه فوق نظری داشته باشد

مراتب را کتبا ظرف مدت یک ماه به سازمان صنایع استان مربوطه اعلام می نمایند.

ماده ۳ تا ماده ۱۰ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۳ تا ماده ۱۰ قانون مالیات های مستقیم

ماده۵- تاریخ شروع بهره برداری برای معافیت مالیاتی کارخانه های موضوع این ضابطه تاریخ

صدور پروانه بهره برداری خواهد بود و اگر برابر اسناد و مدارکی معلوم شود کارخانه قبل از آن

فعالیت تولیدی داشته مبدا مزبور حسب اسناد و مدارک به دست آمده توسط اداره کل امور

مالیاتی مربوط تعیین خواهد شد.

ماده ۳ تا ماده ۱۰ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۳ تا ماده ۱۰ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۶-تعداد کارکنان کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران با توجه به دفاتر قانونی و با لیست

پرداخت حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی مربوط و با آمار کارکنان بیمه شده ارسالی به وزارت

کار و امور اجتماعی با احتساب میانگین تعداد آنها در مدت سه ماهه قبل از تسلیم تقاضانامه انتقال

کارخانه به سازمان صنایع و معادن در سال مربوط تعیین میشوند.

ماده ۳ تا ماده ۱۰ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۳ تا ماده ۱۰ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۷- صاحبان کارخانه هایی که مایلند تاسیسات خود واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری

تهران و حوزه استحفاظی شهرک های بزرگ (مشهد تبریز اهواز اراک شیراز و اصفهان) را کلا

به یکی از شهرک های صنعتی مصوب انتقال دهند و از معافیت مالیاتی قسمت الحاقی به

تبصره ۳ ماده ۱۳۸ (موضوع بند ب ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع

کشور … مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲) استفاده نمایند باید قبل از هرگونه اقدام برای انتقال مراتب را

کتبا به سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط اطلاع دهند.

ماده۸- صاحبان کارخانه های متقاضی استفاده از مشوق موضوع بند ماده ۷ این ضابطه اجرایی

باید مدارک زیر را به اداره کل امور مالیاتی و سازمان صنایع و معادن استان مربوط ارائه نمایند:

الف) اعلام آمادگی برای شروع بهره برداری در محل جدید (به صورت کتبی)

ب) تایید استقرار کارخانه جدید در شهرک صنعتی مصوب از شرکت شهرک های صنعتی استان مربوط

ماده۹: پس از دریافت مدارک موضوع ماده ۸ نمایندگان سازمان صنایع و معادن و اداره کل

امور مالیاتی استان مربوط از محل سابق کارخانه بازدید نموده و در صورتی که تاسیسات

مربوط به کارخانه انتقالی کلا جمع آوری و خارج گردیده باشد و هیچگونه فعالیت صنعتی مرتبط

با کارخانه انتقالی در محل سابق صورت نگیرد سازمان صنایع و معادن استان پروانه بهره

برداری برای فعالیت صنعتی در محل جدید صادر و مراتب را به اداره کل امور مالیاتی مربوط

اعلام نمایند. چنانچه اداره کل امور مالیاتی در زمینه فوق نظری داشته باشد مراتب را کتبا

ظرف مدت یک ماه به سازمان صنایع و معادن اعلام مینماید.

ماده ۳ تا ماده ۱۰ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۳ تا ماده ۱۰ قانون مالیات های مستقیم

ماده۱۰- اداره کل امور مالیاتی مربوط با دریافت تاییدیه های موضوع ماده ۸ و از تاریخ بهره

برداری در محل جدید معافیت مالیاتی موضوع ماده۷ این ضوابط اجرایی را به مدت پنج سال اعمال خواهد نمود.

تبصره: در صورتی که محرز شود قبل از اعلام کتبی موضوع ” مواد ۳ یا ۸ حسب مورد “

قسمت هایی از تاسیسات مستقر شده در محل جدید فعالیت تولیدی داشته درآمد حاصل

از فعالیت مزبور برابر مقررات قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. /۹۰۹ ع

طهماسب مظاهری/ اسحاق جهانگیری

دیدگاه خود را بنویسید