ماده ۲۶۹ تا ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » ماده ۲۶۹ تا ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۶۹ تا ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۶۹ تا ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۶۹ تا ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم

ماده۲۶۹

تخلف قضات اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین

و مقررات مالیاتی به عهده ی هیات های حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی

انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات

بازنشسته و نیزنمایندگان موضوع بند (۳) ماده ۲۴۴ این قانون له تخلف آنان با اعلام دادستانی

انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.

ماده ۲۶۹ تا ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۶۹ تا ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۷۰(اصلاحی ۱۳۸۰)

مجازات تخلف ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

  1. هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که ماموران مالیاتی

  2. و یا نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا

  3. مسامحه بدون توجهبه اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر

  4. یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای

  5. عالی مالیاتی تعیین می نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال

  6. از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

  7. در مواردی که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر

  8. قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هایی که در اجرای ماده (۱۵۸) این قانون رسیدگی به آن

  9. الزامی نیست مقصر به موجب رای هیات عالی انتظامی از خدمات مالیاتی بر کنار و حسب مورد

  10. به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

ضمنا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می دهد متخلف مسئولیت

مدنی داشته و وسیله ی دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای

جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله ی دادستانی انتظامی مالیاتی

مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.

ماموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات عالی انتظامی

به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع

در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مؤدیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه های دادگستری

به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. دادگاه ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.

این حکم شامل ماموران مالیاتینیز خواهد بود که در موارد مذکور در موارد (۱۵۶) و (۲۲۷) و (۲۳۹) این قانون به

طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله ای که باشد بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این که از همان

نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (۱۵۶)

(۱۵۷) این قانون مطالبه ی مالیات نمایند.

تبصره- تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش

بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

ماده ۲۶۹ تا ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۶۹ تا ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم

ماده۲۷۱- حذف شد(اصلاحی۱۳۹۴)

ماده ۲۷۲(اصلاحی ۱۳۹۴)

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه هایی از اشخاص

حقیقی یا حقوقی که علاوه بر شرکت های موضوع بند های الف و د ماده واحد “قانون استفاده از خدمات تخصصی

و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی” مصوب سال ۱۳۷۲ بر اساس نوع و یا حجم فعالیت آنها

ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می باشند را از

طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و یا سامانه

الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یاد شده میتواند اشخاص حقیقی

و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید که در این صورت موضوع شمول اشخاص یاد شده

باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها

بعد از اعلام سازمان یاد شده آغاز میشود مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی

مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست درصد ( ۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول

مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

تبصره۱- صورت های مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش های حسابرسی و بازرسی

قانونی مربوط که در چهار چوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، میتواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات

اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

ماده ۲۶۹ تا ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۶۹ تا ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم

تبصره۲- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورت های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی

اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران

رسمی ایران واگدار کند. در این صورت پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط بر

عهده ی سازمان امور مالیاتی کشور است.

دیدگاه خود را بنویسید