ماده ۲۶۳ تا ماده ۲۶۸ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۶۳ تا ماده ۲۶۸ قانون مالیات های مستقیم

2017-11-13T17:07:44+03:30

ماده ۲۶۳ تا ماده ۲۶۸ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۶۳ تا ماده ۲۶۸ قانون مالیات های مستقیم

ماده۲۶۳(اصلاحی۱۳۸۰)

دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی

که دارای حداقل ده سال سابقه ی خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی

اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر

امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب میشود.

تبصره- دادستان انتظامی مالیاتی می تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی

از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.

ماده ۲۶۳ تا ماده ۲۶۸ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۶۳ تا ماده ۲۶۸ قانون مالیات های مستقیم

ماده۲۶۴(اصلاحی ۱۳۸۰)

وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف- رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی

کشور در هیئت های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر ماموران که طبق این قانون در

امر وصول مالیات دخالتدارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام

میدهند و تعقیب آنها. (اصلاحی ۱۳۹۴)

ب-تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

پ-اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هبات های حل اختلاف مالیاتی.

ت- اقامه دعوی علیه مؤدیان و ماموران مالیاتی که در این قانون پیش بینی شده است.

ماده ۲۶۵

جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

الف- شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

ب- گزارش رسیده از مراجع رسمی

پ- مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیات عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود.

ت- مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره- دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد

و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیات عالی

انتظامی مالیاتی تسلیم می نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیات

عالی انتظامی مالیاتی اعلام شود هیات مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را

منطبق با موضوع تشخیص ندهد راسا نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

ماده ۲۶۶(اصلاحی ۱۳۹۴)

هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه ماموران مالیاتی

و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات های حل اختلاف مالیاتی می باشند.

حداقل یکی از اعضای هیات باید دارای بیش از ده سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

تبصره- در کلیه مواد این قانون عبارت “هیات رسیدگی به تخلفات اداری ” جایگزین عبارت “هیات عالی انتظامی” میشود.

ماده ۲۶۳ تا ماده ۲۶۸ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۶۳ تا ماده ۲۶۸ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۶۷(اصلاحی ۱۳۹۴)

تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیات عالی انتظامی به دستور

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از رؤسای

شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور رئیس کل دیوان محاسبات

و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار میگیرد که بر طبق قانون

رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رای برائت یا محکومیت صادر

خواهد نمود. این رای قطعی و لازم الاجرا است.

ماده ۲۶۳ تا ماده ۲۶۸ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۶۳ تا ماده ۲۶۸ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۶۸(اصلاحی ۱۳۸۰)

در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی

انجام میشود تکالیفی به عهده ی صاحبان دفتر گزارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف

مذکور به وسیله ی دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر

متخلف در مرجع صلاحیت دار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی

دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه میتواند از وجود نماینده اداره ی امور مالیاتی

برای ادای توضیحاتی لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

دیدگاه خود را بنویسید