ماده ۲۵۲ تا ماده ۲۶۲ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۵۲ تا ماده ۲۶۲ قانون مالیات های مستقیم

2017-11-13T17:09:41+03:30

ماده ۲۵۲ تا ماده ۲۶۲ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۵۲ تا ماده ۲۶۲ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۵۲(اصلاحی ۱۳۸۰)

شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که بین اشخاص صاحب

نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که

دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته های مذکور میباشند

به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور وحکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشوند.

تبصره۱– حداقل پانزده نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور

اقتصادی و دارایی و یا سازمانها و واحد های تابعه آن که دارای حداقل شش سال سابقه کار

در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند.

تبصره۲– جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمی است و تصمیمات

آن با رای حداقل نصف به علاوه یک حاضرین معتبر خواهد بود.

ماده ۲۵۲ تا ماده ۲۶۲ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۵۲ تا ماده ۲۶۲ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۵۳(اصلاحی ۱۳۸۰)

دوره ی عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت

قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری

موضوع ماده (۲۶۷) این قانون، انتصاب مجدد اعضا پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است.

رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضای شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد،

به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود.

ماده ۲۵۲ تا ماده ۲۶۲ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۵۲ تا ماده ۲۶۲ قانون مالیات های مستقیم

ماده۲۵۴

شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود.

رئیس و اعضای شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب میشوند.

ماده ۲۵۲ تا ماده ۲۶۲ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۵۲ تا ماده ۲۶۲ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۵۵(اصلاحی۱۳۸۰)

وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:

 • تهیه آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر

 • امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی ارجاع میگردد و یا در مواردی

 • که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری میداند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور

 • مالیاتی کشور پیشنهاد کند.

 • بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه ی اجرای قوانین و مقررات

 • مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها

 • به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور.

 • اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل

 • سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی مالیاتی

 • ارجاع می نماید. در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از

 • تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد برای

 • کلیه ماموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع است (اصلاحی ۱۳۹۴)

 • رسیدگی به آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات

 • موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مؤدی یا اداره ی امور مالیاتی واقع شده باشد.

ماده ۲۵۶(اصلاحی ۱۳۸۰)

هرگاه از طرف مؤدی یا اداره ی امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رای قطعی هیات حل اختلاف

مالیاتی واصل شودکه ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد ومدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقض

قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت

را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.

شعبه ی مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن

رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا

به جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی و رد

شکایت مزبور صادر نماید رای شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.

ماده  ۲۵۷(اصلاحی ۱۳۸۰)

در مواردی که رای مورد شکایت از طرف شعبه نقض میگردد پرونده ی امر جهت رسیدگی مجدد

به هیات مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیات بیشتر نباشد به هیات

حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهری که به محل مزبور در محدوده ی یک استان باشد ارجاع میشود.

مرجع مزبور مجددا به موضوع اختلاف مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه ی

شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رای مقتضی می دهد. رایی که بدین ترتیب صادر میشود قطعی

و لازم الاجراست.

حکم این ماده در مواردی که آرای صادره از هیات های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت

اداری نقض  میگردد نیز جاری خواهد بود.

تبصره- در مواردی که رای هیات های حل اختلاف مالیاتی نقض میشود شورای عالی مالیاتی

موظف است یک نسخه از رای هیات  را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال داد

تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.

ماده ۲۵۸(اصلاحی ۱۳۸۰)

هر گاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد

حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای

عالی مالیاتی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و در غیاب رئیس

شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را

بررسی کرده  و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رای می نماید. در این صورت رای هیات عمومی

که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیات های حل

اختلاف مالیاتی و ماموران مالیاتی در موارد مشابه لازم الاتباع است(اصلاحی ۱۳۹۴)

ماده ۲۵۹(اصلاحی ۱۳۸۰)

هرگاه شکایت از رای هیات حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان

مالیات مورد رای وجه نقد یا تضمین بانکی بسپردو یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار

ضامن مورد قبول اداره ی امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رای هیات تا صدور رای شورای عالی مالیاتی

موقوف الاجرا می ماند.

ماده۲۶۰- حذف شد(اصلاحی۱۳۸۰)

فصل پنجم- هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده۲۶۱– حذف شد(اصلاحی۱۳۹۴)

ماده۲۶۲- حذف شد(اصلاحی ۱۳۹۴)

دیدگاه خود را بنویسید