ماده ۲۴۴ تا ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » ماده ۲۴۴ تا ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۴۴ تا ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۴۴ تا ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۴۴ تا ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۴۴(اصلاحی ۱۳۸۰)

مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری

پیش بینی شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است. هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد :

  • یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

  • یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایط

  • در شهرستانها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی

  • کشور، رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیات معرفی خواهد نمود.

  • یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی یا اتاق تعاون یا جامعه

  • حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب

  • مؤدی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض

  • به برگ تشخیص در مهلت قانون مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی با

  • توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

تبصره۱- جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی باحضور سه نفر رسمی است و رای هیات های

مزبور با اکثریت آرای قطعی و لازم الاجراست ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.

تبصره۲- اداره ی امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات

هیات ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و حق الزحمه ی اعضای

هیات های حل اختلاف بر اساس آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور

مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل

اعتباری که به همین منظور در بودجه ی سازمان مذکور پیش بینی میشود و قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۲۴۵(اصلاحی ۱۳۸۰)

نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات از بین کارمندان سازمان مذکور که

دارای حداقل ده سال سابقه ی خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی

اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

ماده ۲۴۶(اصلاحی ۱۳۸۰)

وقت رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده جهت حضور مؤدی یا

نماینده مؤدی و نیز اعزام نماینده اداره ی امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله

تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیات نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست

مؤدی و موافقت واحد مربوط.

تبصره- عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره ی امور مالیاتی مربوط

مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود.

ماده ۲۴۷(الحاقی ۲۰/۲/۱۳۸۸)

آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراست مگر اینکه ظرف

مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای بر اساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره های

آن مؤدی از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد

که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله

خواهد شد. رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا میباشد.

تبصره۱- مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به

مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند. تبصره۲- نمایندگان عضو هیات های

حل اختلاف مالیاتی نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رای داده باشند.

تبصره۳- در صورتی که رای صادره هیات بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض

تجدید نظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رای صادر خواهد شد.

تبصره۴- آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی به استثنای مواردی که رای

هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مامور مالیاتی مربوط قطعیت

می یابد برابر مقررات ماده (۲۵۱) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره۵- سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آرای

هیات های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به

مرجع مالیاتی ذیربط تسلیم شده است را یکبار به هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدید

نظر به منظور رسیدگی و صدور رای مقتضی احاله نماید.

تبصره۶– در مواردی که شکایات مؤدیان مالیاتی از ارای هیات های بدوی از طرف هیات حل

اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیات های تجدید نظر از طرف

شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود. برای هر مرحله معادل یک درصد (۱/۰) تفاوت

مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی هزینه رسیدگی

تعلق میگیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

ماده ۲۴۴ تا ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۴۴ تا ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده۲۴۸

رای هیات حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنامه موجه ومدلل نسبت به اعتراض مؤدی

بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیات در متن رای قید شود.

ماده ۲۴۹(اصلاحی ۱۳۸۰)

هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلف اند ماخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و در صورتی

که در محاسبه اشتباهی کرده باشند با در خواست مؤدی یا اداره ی امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند.

ماده۲۵۰(اصلاحی ۱۳۸۰)

در مواردی که هیات حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد یا این که تشخیص اداره ی

امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه ای از رای خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص

مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.

ماده ۲۴۴ تا ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۴۴ تا ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۵۱

مؤدی یا اداره ی امور مالیاتی میتوانند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی

هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص

رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای وتجدید

رسیدگی را درخواست کنند.

ماده ۲۴۴ تا ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۴۴ تا ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۵۱ مکرر (اصلاحی ۱۳۸۰)

در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری

قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کلفی

از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصاد و دارایی میتواند

پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.

رای هیات به اکثریت آرای قطعی و لازم الاجرا می باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد

سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود.

دیدگاه خود را بنویسید