ماده ۲۲۶ تا ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » ماده ۲۲۶ تا ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۲۶ تا ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۲۶ تا ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۲۶ تا ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۲۶ (اصلاحی۱۳۸۰)

عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازامه و حساب سود و زیان هستند

موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در

ماده (۱۵۶)این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

تبصره- به مؤدیان مالیاتی اجازه داده میشود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان

تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت

به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ

تسلیم اظهارنامه ی مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد.

ماده ۲۲۷ (اصلاحی ۱۳۸۰)

در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول میشود و همچنین پس از تشخیص علی

الراس و صدور برگ تشخیص چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره

ی امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده اند مالیات باید با محاسبه ی درآمد ناشی از فعالیت های

مذکور تعیین و ما به التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه شود.

ماده ۲۲۸

در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساسا مؤدی اوراق مزبور را

در موعد مقر قانونی تسلیم نکرده باشد مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

ماده ۲۲۹ (اصلاحی ۱۳۸۰)

اداره امور مالیاتی میتوانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک

مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به ارائه و تسلیم آنها میباشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالیاتی

آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که

ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.

حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی

مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی استناد نمایند.

ماده ۲۲۶ تا ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۲۶ تا ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۳۰(اصلاحی ۱۳۸۰)

در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده

(۲۳۱) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبه اداره ی امور مالیاتی ، دفاتر و همچنین

اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی

که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف

اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه ی قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی

وخارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود. تبصره- در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد

درخواست اداره ی امور مالیاتی، سازمان امور

مالیاتی کشور میتوان اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید تعقیب

قضایی موضوع مانع از اقدامات اداره ی امور مالیاتی نخواهد بود.

ماده ۲۲۶ تا ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۲۶ تا ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۳۱(اصلاحی ۱۳۸۰)

در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی

و شهرداری ها و سایر موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد

لازم را در زمینه ی فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند

رونوشت گواهی شده ی اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند

مگر اینکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با

موافقت وزیر مسئول و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی ازابراز ان خودداری میشود و

در غیر این صورت به تخلف مسئولامر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه

ی قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد.

ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف

مصلحت بدانند ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره- در مورد بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط

به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و موسسه های اعتباری غیر

بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

ماده ۲۲۶ تا ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۲۶ تا ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۳۲(اصلاحی ۱۳۸۰)

اداره ی امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی

مؤدی به دست می آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد

مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا

طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.

ماده ۲۳۳- حذف شد (اصلاحی ۱۳۹۴)

ماده ۲۳۴- حذف شد. (اصلاحی ۱۳۸۰)

ماده ۲۳۵(اصلاحی ۱۳۸۰)

اداره ی امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداکثر ظرف پنج روز از

تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند.

دیدگاه خود را بنویسید