ماده ۲۱۹ تا ماده ۲۲۵ قانون مالیات های مستقیم

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » ماده ۲۱۹ تا ماده ۲۲۵ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۱۹ تا ماده ۲۲۵ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۱۹ تا ماده ۲۲۵ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۱۹ تا ماده ۲۲۵ قانون مالیات های مستقیم

سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

ماده ۲۱۹(اصلاحی ۱۳۸۰)

شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ،مطالبه وصول مالیات ،مطالبه وصول مالیات موضوع این قانون به

سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف )ماده (۵۹)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی

،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است .نحوه ی انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات

و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیات و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر

در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ضرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد

سازمان امور مالیاتی کشور ،به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره۱-سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های

مکانیزه ،ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام ،نحوه ارئه اظهارنامه،پرداخت مالیات

،رسیدگی ،مطالبه و وصول مالیات ،ثبت اعتراضات مودیان ،ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح

برای انجام مواردفوق را تعیین و اعلام می کند .حکم این تبصره شامل مواد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه ،

ثبت اعتراضات ،ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.(الحاقی ۱۳۹۴)

ماده ۲۱۹ تا ماده ۲۲۵ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۱۹ تا ماده ۲۲۵ قانون مالیات های مستقیم

تبصره۲-سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان،قسمتی از

فعالیت های خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات ،دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات

را به بخش غیر دولتی واگذار کند.نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه ای است که توسط سازمان

امور مالیاتی کشور تهیه می شود ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر

اقتصادی و دارایی میرسد.(الحاقی ۱۳۹۴)

ماده ۲۱۹ تا ماده ۲۲۵ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۱۹ تا ماده ۲۲۵ قانون مالات های مستقیم

تبصره ۳-در تبصره (۹)ماده (۵۳)،ماده(۸۶)،ماده(۸۸)تبصره (۲)ماده (۱۰۳)،تبصره (۵)ماده(۱۰۹)،ماده(۱۲۶)و تبصره

(۲)ماده(۱۴۳)(عبارت تا پایان ماه بعد )حسب مورد جایگزین عبارت های (ظرف ده روز )،(ظرف سی روز)و

(منتهی ظرف سی روز)می شود.(الحاقی ۱۳۹۴)

ماده ۲۱۹ تا ماده ۲۲۵ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۱۹ تا ماده ۲۲۵ قانون مالیات های مستقیم

ماده۲۲۰(اصلاحی ۱۳۸۰)

اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می شود:

۱-در موارد ذیل عبارت (سازمان امور مالیاتی کشور )جایگزین عبارت (وزارت امور اقتصادی و دارایی )می گردد:

مواد(۲۶) (۲۹) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۵۷) (۸۰) (۱۱۴) و (۱۵۴) و تبصره (۲) ذیل آن مواد (۱۵۸) (۱۵۹)

و تبصره ذیل آن مواد (۱۶۰) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۶) (۱۶۹) (۱۷۶) (۱۸۶) (۱۹۱) تبصره (۲) ذیل ماده

(۲۰۳) ماده (۲۱۵) و تبصره های (۱) و (۲) ذیل آن و تبصره ماده (۲۳۰).

۲- در موارد زیر عبارت “اداره ی امور مالیاتی” جایگزین واژه ها و عبارت های “مامور تشخیص” و

“ماموران تشخیص” و “ممیز مالیاتی” و “سر ممیز مالیاتی” و “حوزه” و “حوزه ی مالیاتی” و “دفتر ممیزی حوزه مالیاتی”

“دفتر ممیزی” و اداره های امور اقتصادی و دارایی میشود:

مواد (۲۶) (۲۷) (۲۹) (۳۱) (۳۴) (۳۵) و تبصره های  (۲) (۳) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) و تبصره ی ذیل آن، مواد

(۷۲) (۸۰) و تبصره های (۱) (۲) ماده (۸۷) مواد (۸۸) (۱۰۲)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹) مواد (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۷)

(۱۲۶)و (۱۵۴)و تبصره ی (۲) آن، مواد (۱۵۶) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۴) (۱۷۰) (۱۷۹) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) و

تبصره ی ذیل آن مواد (۱۸۸) (۲۰۸) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۲۷) (۲۲۹) (۲۳۰) و تبصره ی ذیل آن مواد (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۴۹).

مواد ۲۲۱ تا ۲۲۵ حذف شد (اصلاحی ۱۳۸۰)

دیدگاه خود را بنویسید