ماده ۲۱۶ تا ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۱۶ تا ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم

2017-11-13T17:17:49+03:30

ماده ۲۱۶ تا ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۱۶ تا ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم

تبصره۱- در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی

کشور و یا دیگری حضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با

دریافت بدهی مؤدی به اضافه ی ده درصد بدهی و هزینه های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می نماید.

تبصره۲- در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر

آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.

ماده ۲۱۶ تا ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۱۶ تا ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۱۶

مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص

اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه وصول میباشد هیات

حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایت مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و

رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی و لازم الاجراست.

تبصره۱- در مورد مالیات های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول

مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیات حل اختلاف مالیاتی

شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم

صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد.رای صادره از هیات حل اختلاف قطعی است.

تبصره۲- در مورد مالیات های غیر مستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که

مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی

خواهد بودو رای هیات مزبور در این باره قطعی و لازم الاجراست.

مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته

و نیز آن دسته از مالیات های غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده ۲۱۶ تا ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۱۶ تا ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم

ماده۲۱۷

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود که یک درصد از وجوهی که بابت

مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول میگردد( به استثنای مالیات بر درآمد شرکت

های دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت

کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول

مالیات فعالیت مؤثری مذبول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد

این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول

مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون امور

اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۲۱۶ تا ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۱۶ تا ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم

ماده۲۱۸

آئین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و

دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

دیدگاه خود را بنویسید