ماده ۲۱۰ تا ماده ۲۱۵ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۱۰ تا ماده ۲۱۵ قانون مالیات های مستقیم

2017-11-13T17:18:54+03:30

ماده ۲۱۰ تا ماده ۲۱۵ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۱۰ تا ماده ۲۱۵ قانون مالیات های مستقیم

وصول مالیات

ماده ۲۱۰(اصلاحی۱۳۸۰)

هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده ی خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید

اداره ی امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ میکند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه

بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره ی امور مالیاتی بدهد.

تبصره۱- در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی ،

مبلغ پرداخت شده ی قبلی و جریمه ی متعلق درج گردد.

تبصره۲- آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه با ترازنامه تسلیمی به

عنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

ماده ۲۱۰ تا ماده ۲۱۵ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۱۰ تا ماده ۲۱۵ قانون مالیات های مستقیم

ماده۲۱۱

هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند

یا ترتیب پرداخت آن را به اداره ی امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و

جرایم متعلق به اضافه ی ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبه ی مؤدی توقیف خواهد شد.

صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره ی امور مالیاتی میباشد.

ماده ۲۱۰ تا ماده ۲۱۵ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۱۰ تا ماده ۲۱۵ قانون مالیات های مستقیم

ماده۲۱۲

توقیف اموال زیر ممنوع است:

۱-دو سوم حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه

۲- لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه ی موجود و نفقه ی اشخاص واجب النفقه ی مؤدی.

۳- ابزار آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تامین حداقل مشعیت مؤدی لازم است

۴- محل سکونت به قدر متعارف

تبصره۱- هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته میشود زائد بر میزان بدهی مالیاتی

مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف وفروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود

مگر اینکه مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره۲- هرگاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث البیت

آنچه عادتا مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقه متعلق به مرد میباشد مگر آنکه خلاف فوق معلوم شود.

تبصره۳- توقیف واحد های تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.

ماده ۲۱۳(اصلاحی ۱۳۸۰)

ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی میتواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوطه به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ی ارزیاب رسمی به عمل آید.

ماده ۲۱۰ تا ماده ۲۱۵ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۱۰ تا ماده ۲۱۵ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۱۴(اصلاحی۱۳۸۰)

کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول

و غیر منقول به عهده ی مسئول اجرائیات اداره ی امور مالیاتی میباشد. در مورد فروش

اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار مالک برای امضای

سن حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره ی امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ی

ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ی ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.

ماده۲۱۵(اصلاحی ۱۳۸۰)

در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم

آن بدون حداقل قیمت آگهی میشود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی

کشور میتواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی

به علاوه هزینه ی متعلقه از مال مورد توقیف تملک و بهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

دیدگاه خود را بنویسید