ماده ۲۰۳ تا ماده ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » ماده ۲۰۳ تا ماده ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۰۳ تا ماده ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۰۳ تا ماده ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۰۳ تا ماده ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم

ماده۲۰۳

اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد.

هرگاه به خود مؤدی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل

کار او با یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گرددمشروط بر این که به نظر مامور ابلاغ

سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و در بین مؤدی

و شخصی که اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.

تبصره۱- هرگاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن

برگها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مامور

ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق با عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو

نسخه قید نموده و نسخه ی اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید.

اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده، قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مؤدی

محسوب میشود.

ماده ۲۰۳ تا ماده ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۰۳ تا ماده ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم

تبصره۲- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست

سفارشی استفاده نماید. مامور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدی یا بستگان و

مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ی ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مؤدی یا اشخاص

یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مامور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور

قید و نسخه ی دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه ی اول را به اداره

مالیاتی عودت میدهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند مامور پست با

قید تاریخ مراجعه عبارت ” پانزده روز پس از این تاریخ مجددا مراجعه خواهد شد” را در

اوراق مذکور قید و نسخه ی دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه ی اول

را عودت میدهد. مامور پست در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این

امر را در ذیل اوراق قید و نسخه ی دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه

ی اول را به اداره ی مالیاتی عودت میدهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق میشوند از تاریخ الصاق،

ابلاغ شده محسوب میشود.(الحاقی۱۳۸۰)

ماده ۲۰۳ تا ماده ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۰۳ تا ماده ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم

ماده۲۰۴

مامور ابلاغ باید مراتب را در نسخه ی اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید:

الف- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماده و سال به حروف وعدد

ب- نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مؤدی دارد.

ج- نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ی ماده (۲۰۳) این قانون.

ماده ۲۰۳ تا ماده ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۲۰۳ تا ماده ۲۰۹ قانون مالیات های مستقیم

ماده۲۰۵

اگر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا موسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس

یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا موسسه ابلاغ گردد.

ماده۲۰۶

اگر مؤدی شرکت تجاری یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا

اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود. تبصره- مقررات ماده (۲۰۳) این قانون

و تبصره آن در مورد شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.

ماده ۲۰۷

در مواردی که مؤدی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند

و در غیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مؤدی ابلاغ

شودو در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مؤدی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده

باشد مادامی که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی قانون و صحیح است.

ماده ۲۰۸(اصلاحی۱۳۸۰)

در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه ی کثیر الانتشار

حوزه ی اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیر الانتشار نزدیکترین

محل به اداره ی امور مالیاتی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز آگهی میشود. این آگهی

در حکم ابلاغ مؤدی محسوب خواهد شد.

تبصره۱- در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط محل مراجعه مهلت مقرر و

تکلیف قانونی مؤدی درج شده باشد.

تبصره ۲- در مورد مؤدیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده (۲۰۷) این قانون مشخص نباشد

اوراق مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصره ماده (۲۰۳) این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۰۹

مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد.

دیدگاه خود را بنویسید