ماده ۱۹۴ تا ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » ماده ۱۹۴ تا ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۹۴ تا ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۹۴ تا ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۹۴ تا ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم

ماده۱۹۴

مؤدیانی که اظهارنامه ی آنها در اجرای مقررات ماده (۱۵۸) این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد

در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه ی قطعی با رقم اظهارشده از طرف مؤدی بیش

از پانزده درصد (۱۵%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن

نیز خواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی

های مقرر در قانون مالیات ها نیز محروم خواهند شد.

ماده ۱۹۴ تا ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۱۹۴ تا ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۹۵

جریمه ی تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع

ماده (۱۱۴)  این قانون ظرف مهلت مقرر یا نسلیم اظهارنامه ی خلاف واقع به ترتیب عبارت

است از دو درصد و یک درصد سرمایه ی پرداخت شده ی شخص حقوقی در تاریخ انحلال .

ماده ۱۹۶

جریمه ی تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه

ی امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین مقرر موضوع ماده (۱۱۸) این

قانون معادل ۲۰% مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول میگردد.

ماده۱۹۷

نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست

یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی می باشنمد، در صورتی که از تسلیم آنها در

موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نماید، جریمه ی متعلق در مورد حقوق

عبارت خواهد بود از ۲% حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری ۱% کل مبلغ قرارداد

و در هر حال با مؤدی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده ۱۹۸( اصلاحی ۱۳۹۴)

در شرکت های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و سایر شرکت ها مدیران

اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بر

درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این

قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می باشند

و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت

. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.

ماده ۱۹۴ تا ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۱۹۴ تا ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۹۹(اصلاحی ۱۳۹۴)

هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و

ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر

مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه

ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو نیم درصد (۵/۲%)

مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود در این صورت جریمه دو

و نیم درصد(۵/۲%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از

مکلفین به کسر و ابطال مالیات مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده۲۰۰(اصلاحی ۱۳۹۴)

در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی

مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سر دفتر یا مؤدی در پرداخت

مالیات یا مالیات های متعلق مربوط، مشمول جریمه ای معادل ۲۰% آن نیز خواهد بود و در

مورد تکرار به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹۴ تا ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۱۹۴ تا ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم

ماده۲۰۱

هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان

یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل میباشد و بر خلاف

حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نمایند یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه

مالیاتی و ترازنامه و سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه ها و مجازات های مقرر دراین

قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.

ماده ۲۰۲(اصلاحی ۱۳۹۴)

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی

که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از

مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد

(۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال ، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد

سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد

میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در

مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص

حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص

حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن میباشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است.

مراجع ذیربط به اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند. حکم این ماده

در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تایید مراجع ذی ربط اعزام کننده مبنی بر میسور

نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط با اخذ تضمین لازم جاری نمیباشد.

تبصره- در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال

خود به همسر و یا فرزندان نماید سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به ابطال اسناد

مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

دیدگاه خود را بنویسید