ماده ۱۸۲ تا ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » ماده ۱۸۲ تا ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۸۲ تا ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۸۲ تا ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۸۲ تا ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۸۲
کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هرکس

که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که برر اثر خودداری از انجام تکالیف

مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی

طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۱۸۲ تا ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۱۸۲ تا ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱۸۳(اصلاحی ۱۳۸۰)
در مواردی که انتقال ملک به وسیله ی اداره ی ثبت انجام میگیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک

باید قبلا پرداخت شود و اداره ی ثبت ثبت با ذکر شماره ی مفاصاا حساب صادره از اداره ی امور مالیاتی

ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود.

ماده ۱۸۲ تا ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۱۸۲ تا ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم
ماده ۱۸۴(اصلاحی ۱۳۸۰)
ادارات ثبت مکلف اند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت ها وموسساتی را که در طول ماه به ثبت میرسند

و تغییرات حاصله در مورد شرکتها و موسسات موجود و نیزز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی

به ثبت رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره های آن به اداره ی امور مالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند.
ماده ۱۸۵ (اصلاحی ۱۳۸۰)
در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب

سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاترر اسناد رسمی مکلف اند فهرست

خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره ی امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند.
ماده ۱۸۶(اصلاحی ۱۳۹۴)
صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه ی کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف

مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از زیربط اداره ی امور مالیاتیی مبنی بر پرداخت یا ترتیب

پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت

به پرداخت مالیات های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره۱- اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها

و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های زیر خواهد بود:
۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.
۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورت های مالی ارائه

شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری.
ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری

اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره۲- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول

مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حسابب مخصوص در خزانه منظور نموده تا

در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل های صنفی و مجامع حرفه ای یا مشاوران رسمی

مالیاتی که در امر تشخیص و وصول مالیات همکاری می نمایند پرداخت نمایند. وجوه پرداختی به استناد

این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره۳- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اسامی مدیران موسسات و شرکت هایی که بدهی مالیاتی

اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای

هیات مدیره موسسات و شرکت ها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر

واقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه

مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند.
اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات

مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات را برای بدهکارانن مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ

مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی
کشور کند.
در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی مندرج در این ماده نیز

اداره ثبت شرکت ها موظف است از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نامم اشخاص یاد شده

و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات تا سه

سال خودداری کند.
تبصره۴- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج سال

فاقد فعالیت تلقی میشوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلامم کند. سازمان مذکور مکلف

است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هرگونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط

به اخذ مفاصا حساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.(اصلاحی ۱۳۹۴)

دیدگاه خود را بنویسید