ماده ۱۷۸ تا ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۷۸ تا ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم

2017-11-13T17:31:31+03:30

ماده ۱۷۸ تا ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۷۸ تا ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم

مؤدیان مالیاتی می توانند اظهارنامه های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن

هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره ی امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در این صورت

اداره ی امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده ی مؤدی منعکس نموده و اظهارنامه ی تسلیمی

را ظرف سه روز برای اقدام به اداره ی امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به اداره ی

امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره ی امور مالیاتی مربوط خواهد بود.

حکم این ماده شامل مواردی نیز که مؤدی اظهارنامه ی خود را اشتباها به اداره ی امور مالیاتی دیگری در

شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.

ماده ۱۷۸ تا ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۱۷۸ تا ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم

تبصره۱- هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی

به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن میباشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین

روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

تبصره۲- تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات

و شرکت هایی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده ی نماینده آنها خواهد بود.

تبصره۳- صاحبان مشاغل مکلف اند ظرف چهار ماه ازتاریخ شروع فعالیت مراتب را کتبا به اداره ی امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات قطعی

و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره ی

امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذیربط

پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است نخواهند بود. (اصلاحی ۱۳۹۴)

ماده ۱۷۸ تا ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۱۷۸ تا ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۷۸(اصلاحی ۱۳۸۰)

در مواردی که اظهارنامه ی مالیاتی یا سایر اوراقی مه مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف

به تسلیم آنها میباشد به وسیله ی اداره پست واصل میگردد تاریخ تسلیم به اداره ی پست در صورت احراز، تاریخ مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

ماده ۱۷۸ تا ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم-ماده ۱۷۸ تا ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده۱۷۹ (اصلاحی ۱۳۸۰)

در صورتی که مودی محل های متعدد برای سکونت خود داشته باشدد مکلف است یکی از آنها را به عنوان

محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه اداره ی امور مالیاتی میتواند هریک از محل های سکونت مؤدی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

ماده ۱۸۰

هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگی های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در

خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته

است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر:

۱-      در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد

۲-      در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیا یا متناوبا در ایران سکونت داشته باشد.

۳-      توقف در خارج از کشور به منظور انجام ماموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

تبصره- اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج کشور تحصیل

نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه

یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی

آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل

درآمد مشمول مالیات آنان تعلق میگیرد هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.

ماده ۱۸۱(اصلاحی ۱۳۹۴)

به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و مکانیزه با هدف نظارت بر اجرای

قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی

کشور ایجاد میشود. واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز

از طرف وی، نسبت به اعزام هیات های بازرسی حسب مورد با مجوز مراجع صالح قضایی با عضویت

نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل میشود. به اقامتگاه قانونی محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر

اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام میکند و کلیه دفاتر اسناد و مدارک اطلاعات

و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار میدهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال میدهد.

اداره ی امور مالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر ، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودی عودت نماید.

تبصره۱- بازرسی دفاتر ، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر اسناد و

مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

تبصره۲- چنانچه در بازرسی هیات های موضوع این ماده دفاتر اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از

کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذیربط اعلام میشود.

تبصره۳- مودیان مالیاتی موظف اند با هیات های موضوع این ماده همکاری های لازم به عمل آورند و کلیه

دفاتر اسناد ومدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و مکانیزه و دستورالعمل کار و

رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیات ها قرار دهند . مؤدیان مزبور در صورت استنکاف علاوه بر شمول

مجازات مقرر در این قانون از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم میشوند.

تبصره۴- آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ

لازم الاجرا شدن این قانون مشترکا به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.(اصلاحی۱۳۹۴)

دیدگاه خود را بنویسید