ماده ۱۲۹و۱۳۰و۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۲۹و۱۳۰و۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم

2019-10-13T14:21:04+03:30

ماده ۱۲۹ ماده ۱۳۰ ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۲۹ ماده ۱۳۰ ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۲۹– حذف شد ( اصلاحی۱۳۸۰ )

ماده ۱۳۰ – ( اصلاحی ۱۳۸۰ )

بدهی های گذشته موضوع مواد (۳) تا(۱۶) و تبصره ی (۳) ماده (۵۹) ، ماده (۱۲۹) قانون مالیات مستقیم

مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶و اصلاحیه های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود .

ماده ۱۲۹ ماده ۱۳۰ ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۲۹ ماده ۱۳۰ ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم

تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط با

تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ باشد را تا سقف ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال برای

هر موردی در نقاطی که مقتضی بداند کلا یا جزا مورد بخشودگی قرار دهد . ( اصلاحی ۱۳۹۴ )

ماده ۱۲۹ ماده ۱۳۰ ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۲۹ ماده ۱۳۰ ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۳۱ ( اصلاحی ۱۳۹۴ )

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای میباشد به شرح زیر است:

  • تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)

  • نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)

ماده ۱۲۹ ماده ۱۳۰ ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم

تبصره ۱ – به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابزاری مشمول مالیات اشخاص موضوع

این ماده نسبت به درآمد ابزاری مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر

تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه

بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهرنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است .

حسابداران برتر جامع ترین مرکز آموزش حسابداری

دیدگاه خود را بنویسید