ماده ۱۱۲ بند د قانون مالیات های مستقیم

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » ماده ۱۱۲ بند د قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۱۲ بند د قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۱۲ بند د قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۱۲ بند د قانون مالیات های مستقیم

مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر منطق آزاد از کلیه عوارض (به استثناء

عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی

ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲)، مالیات و حقوق ورودی معاف می باشند.

ماده ۱۱۷

تبصره۲- دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از

اول برنامه یک واحد درصد اضافه نماید، بگونه ای که در پایان برنامه نرخ آن به ۸ درصد برسد. سهم

شهرداریها و دهیاریها از نرخ مذکور سه درصد (۳%) به عنوان عوارض و سهم دولت پنج درصد (۵%)

تعیین می شود.

ماده ۱۱۹

دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی

اقدام ذیل را به عمل آورد:

الف- جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی.

ب- ثبت معافیت های مالیاتی مذکور به صورت جمعی – خرجی در قوانین بودجه سالانه.

تبصره ۱- به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی گیرد.

تبصره۲- تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.

ماده ۱۲۰

سازمان امور مالیاتی مکلف است پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه ای

اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان برساند.

کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی و ذیربط که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند

موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه بودن که توسط وزارت امور اقتصادی

و دارایی در سال اول برنامه تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد، این اطلاعات را در اختیار سازمان

امور مالیاتی قرار دهند.

ماده ۱۱۲ بند د قانون مالیات های مستقیم-ماده ۱۱۲ بند د قانون مالیات های مستقیم

تبصره۱- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت

اظهارنامه های مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ

اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مودیان مذکور از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی

، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید.

ماده ۱۱۲ بند د قانون مالیات های مستقیم-ماده ۱۱۲ بند د قانون مالیات های مستقیم

تبصره۲- سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری مراکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه

و بر اساس ضوابط آن مرکز حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به راه اندازی مرکز صدور گواهی

الکترونیکی میانی اقدام نماید.

ماده ۱۲۱

به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان

سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه های صندوق فروش

(مکانیزه فروش) نماید.

ماده ۱۱۲ بند د قانون مالیات های مستقیم-ماده ۱۱۲ بند د قانون مالیات های مستقیم

معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه

فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور (در اولین سال استفاده

از سامانه های مذکور) قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه

فروش) در هر سال، موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می شود

. سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل که

ملزوم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) هستند را تعیین نماید و تا شهریور ماه هر

سال از طریق اطلاع کتبی و رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار

و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدا فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

ماده۱۲۲

مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص

حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به

موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال

آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این

مسئولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.

ماده ۱۲۳

عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (۱) ماده

(۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوره در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری های

همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به

بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاست های اعلامی معاونت

به نسبت تاثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از معاون برنامه ریزی استان، فرمانداران شهرستان های

ذیربط، مدیر کل، محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متاثر توزیع می شود.

در صورتی که شهرستان های متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضا کمیته توزیع کننده

عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه ریزی

استان های ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی بر اساس سیاست

های اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

ماده ۱۵۹

به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می شود:

الف- معافیت موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده

واحد درصد (۱۵%) افزایش می یابد.

ب- میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های

منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی افزایش می یابد.

ماده ۱۷۵

در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها:

الف- سازمان امور مالیاتی موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشول مالیات مشاغل در حدود مقرر در قوانین مرتبط

با شهرداری ها است.

ماده ۲۲۴

قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و اصلاحات والحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات

زیر برای دوره برنامه پنجم تنفیذ می شود.

ج- کلیه شرکت های دولتی و بانک های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه

کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند:

۱- در هر ماده معادل یک دوازدهم مالیات پبش بینی شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان

سال به صورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد

خزانه داری کل منظور شود.

۲- حداقل چهل درصد (۴۰%) سود پیش بینی شده هر سال را با ساز و کار جزء (۱) این بند به حساب درآمد

عمومی واریز نمایند.

شرکت های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام

بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجود موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد

(۴۰%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکت های دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده

پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه

۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن است.

دیدگاه خود را بنویسید