قوانین مالیاتی آستان های مقدس

قوانین مالیاتی آستان های مقدس

2019-10-12T13:15:06+03:30

قوانین مالیاتی آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی

قوانین مالیاتی آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی

تبصره۹

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری

اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۴، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون (۱۳۸۰۰۰۰۰۰) ریال در

سال تعیین می شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (۱۰%) و مازاد بر این به

نرخ بیست درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده

(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می شود.

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ و اصلاحات

بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید می شود.

ج- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسهیلات موضوع ماده (۱۰۱) قانون

مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله

پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث

برای عملکرد سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ الزامی نیست.

قوانین مالیاتی آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی

د- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۴ طبق قانون مکلف

به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می شوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت

تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جریمه های مقرر در

قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می شوند.

ه- وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر

دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوپنجاه

ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. صددرصد وجوه

دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی

شرب روستایی اختصاص می یابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب

سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب

کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی

استانها و شرکت های آب و فاضلاب روستایی استان ها هزینه شود. وجوه فوق به

عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی شود.

قوانین مالیاتی آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی

ی- در ماده (۲۰۲) قانون مالیات های مستقیم عبارت “برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه

بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد

(۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد سرمایه

ثبت شده و یا دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون

(۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال” جایگزین عبارت “ده میلیون ریال” می شود.

م- آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی مکلفند در سال ۱۳۹۴ اظهارنامه مالیاتی و حساب

سود و زیان درآمدهای سال ۱۳۹۳ مرتبط با سهام خود را در شرکت ها و موسسات با فعالیت های

اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات مالیات کرده و مالیات آن را بر۳

اساس قانون مالیات های مستقیم پرداخت کنند. منابع درآمدهای مالیاتی شرکت های تابعه آستان

قدس رضوی موضوع این بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعی – خرجی در اختیار این آستان

قرار می گیرد.

دیدگاه خود را بنویسید