قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۲۰ تا ماده ۱۲۸

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۲۰ تا ماده ۱۲۸

2017-11-13T17:35:28+03:30

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۲۰ تا ماده ۱۲۸

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۲۰ تا ماده ۱۲۸

درآمد نقدی یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات

محاباتب و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی

به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.

ماده ۱۲۰

درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد در صد درآمد حاصله و در صورتی که

غیر نقدی باشد به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم میشود مگر در مورد

املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که

در این صورت ارزش معاملاتی ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره- در مورد صلح معوض و هبه ی معوض باستثنای مواردی که مشمول ماده ی (۶۳) این

قانون می باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت

ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین میشود نسبت به طرف معامله ای که از آن منتفع شده است.

ماده ۱۲۱

صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتی

که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود وجوهی که به عنوان

مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد میباشد.

در این صورت اگر در فاصله ی بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن استفاده

کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده۱۲۲

در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص

داده میشود بهای مال به ماخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع ماخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره- در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتصورت گیرد قیمت مذکور در سند ماخذ مالیات

انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن ماخذ مالیات

آخرین انتقال گیرمده ی عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهای

مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.

ماده ۱۲۳

در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت بلا عوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

ماده۱۲۴- حذف شد(اصلاحی۱۳۹۴)

ماده ۱۲۵

انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات میباشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۲۰ تا ماده ۱۲۸-قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۲۰ تا ماده ۱۲۸

ماده۱۲۶

صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف اند در هر سال اظهارنامه ی مالیاتی خود را در مورد منافع

موضوع ماده (۱۲۳) این قانون تا اخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد از

تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره ی امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند.

در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط میشود( اصلاحی ۱۳۹۴)

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۲۰ تا ماده ۱۲۸-قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۲۰ تا ماده ۱۲۸

ماده ۱۲۷

موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

الف- کمک های نقد و غیر نقدی بلاعوض سازمانهای خیریه یا عام المنفعه یا وزارت خانه ها یا موسسات

دولتی و شرکت های دولتی یا شهرداری ها یا نهاد های انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از

مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.

ب- وجوه یا کمک های مالی اهایی به خسارت دیدگان جنگ زلزله سیل آتش سوزی و یا حوادث غیر متقربه ی دیگر

ج- جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می نماید.

تبصره- ضوابط اجرایی بندهای الف و ب طبق آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۲۰ تا ماده ۱۲۸-قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۲۰ تا ماده ۱۲۸

ماده ۱۲۸ (اصلاحی ۱۳۸۰)

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمد های اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر

تشخیص خواهد شد و مالیات هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.

دیدگاه خود را بنویسید