قانون مالیات های مستقیم ۹۸ تا ۱۰۱ و ۲۷۱

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » قانون مالیات های مستقیم ۹۸ تا ۱۰۱ و ۲۷۱

قانون مالیات های مستقیم ۹۸ تا ۱۰۱ و ۲۷۱

قانون مالیات های مستقیم ماده ۹۸ ماده ۹۹ ماده ۱۰۰ ماده ۱۰۱ ماده ۲۷۱

قانون مالیات های مستقیم ماده ۹۸ ماده ۹۹ ماده ۱۰۰ ماده ۱۰۱ ماده ۲۷۱

ب- جدول مذکور در بند (الف) از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال می گردد.

به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره ی امور مالیاتی محل و رئیس بانک ملی ایران و نماینده

ی شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده ی نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل میشود، کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای

مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه ی جغرافیایی محل در صورت اقتضاء تغییرات

لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد نتیجه ی بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف

سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار میگیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع

کننده به نظر رسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و به عنوان جدول ضرایب به اداره ی امور

مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۱- در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل

نشده است فرماندار محل حسب مورد به جای هریک از نمایندگان آنها نماینده ای بصیر و مطلع را جهت شرکت

در کمیسیون ضرایب معرفی خواهد نمود.

تبصره ۲- حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس اداره ی امور مالیاتی و همچنین نماینده بانک

مرکزی یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و  تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای حاضرین در جلسه مناط اعتبار است.

تبصره ۳- ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الراس تشخیص

شود در صورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول، ضریبی برای آن تعیین نشده باشد به وسیله هیات

حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره ۴- کمیسیون تعیین ضرایب نماینده ی اتحادیه ی هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرایب دعوت خواهد نمود.

ماده ۲۷۱- در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک و مودی هرگاه هیات سه نفری موضوع بند (۳) ماده ۹۷ این

قانون در یک سال مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات اداره ی امور مالیاتی را (با نوبت اضافی) مردود اعلام

نماید ماموران مالیاتی مربوط برای مدت یکسال و در صورت تکرار به طور دایم از اشتغال در رده ماموران مالیاتی منفصل خواهد شد

ماده ۹۸ حذف شد (اصلاحی ۱۳۹۴)

ماده ۹۹(اصلاحی ۱۳۷۱)

قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه

های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول

مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.

تبصره- قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵

و اصلاحیه های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ ۳/۱۲/۱۳۶۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ تسلیم گردیده از لحاظ

تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد

منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواند بود.

ماده۱۰۰ (اصلاحی۱۳۹۴)

مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک سال مالیاتی

برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم

تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره ی امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ی (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره –سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و

خو خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف

از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور

را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد

مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.

ماده ۱۰۱- (اصلاحی ۱۳۸۰)

درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در

موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن

به نرخ های مذکور در ماده ی (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده

از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.

دیدگاه خود را بنویسید