قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۰۳ ماده ۱۰۴

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۰۳ ماده ۱۰۴

2017-11-13T17:39:52+03:30

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۰۳ ماده ۱۰۴

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۰۳ ماده ۱۰۴

تبصره ۱- در مشارکت مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت

استفاده خواهند کردو مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده

ی سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه

ی رابطه ی زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و

معافیت مقرر به زوج اعطا میگردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان

قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده

نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

قانون مالیات های مستقیم ماده-قانون مالیات های مستقیم ماده-قانون مالیات های مستقیم ماده

تبصره ۲- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد مجموع

درآمد واحد های شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به

نرخ های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون میشود. ( اصلاحی ۱۳۹۴)

ماده ۱۰۲(اصلاحی ۱۳۸۰)

در مضاربه عامل(مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات

خود مالیات درامد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده ی (۱۰۱) این قانون کسر

و به عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره ی

امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

تبصره – در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.

قانون مالیات های مستقیم ماده-قانون مالیات های مستقیم ماده-قانون مالیات های مستقیم ماده

ماده ۱۰۳

وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلف اند در وکالتنامه های

خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی

وکالتنامه تمبرالصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف- در دعاوی و اموری که خواسته ی آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله ی مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین

در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله ی

مقرر در آئین نامه حق الوکاله برای هر مرحله.

ج- در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده.

د- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و

حل و فصل میشود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل

اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه ی معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله

صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال مابه الاختلاف، پنج درصد ؛ تا سی میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

ما به الختلاف، چهار درصد نسبت به مازاذ ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از سی میلیون

(۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال ما به ااختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ریال

(۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) منظور میشود و معادل پنچ درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند

(ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مودی

یا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر- دختر – نواده و همسر مودی.

تبصره ۱- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با

رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از داداگاه ها و مراجع مذبور

قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارت خانه ها و

موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت شهرداری هایی

 که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.

تبصره ۲- وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و

موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مکلف اند از وجوهی که بابت حق الوکاله

به وکلا پرداخت میکنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل تا پایان

ماه بعد به اداره ی امور مالیاتی محل پرداخت نمایند (اصلاحی ۱۳۹۴)

تبصره۳- در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود

وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.

تبصره ۴- در مواردی که دادگاه ها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر

از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر

دادگاه ها مکلف اند میزان مورد حکم قطعی را به اداره ی امور مالیاتی مربوط اطلاع

دهند تا ما به التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده ۱۰۴ حذف شد (اصلاحی ۱۳۹۴)

دیدگاه خود را بنویسید