قانون مالیات های مستقیم ماده ۸۹ ماده ۹۰ ماده ۹۱ ماده ۹۲

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » قانون مالیات های مستقیم ماده ۸۹ ماده ۹۰ ماده ۹۱ ماده ۹۲

قانون مالیات های مستقیم ماده ۸۹ ماده ۹۰ ماده ۹۱ ماده ۹۲

قانون مالیات های مستقیم ماده ۸۹ ماده ۹۰ ماده ۹۱ ماده ۹۲

قانون مالیات های مستقیم ماده ۸۹ ماده ۹۰ ماده ۹۱ ماده ۹۲

ماده ۸۹(اصلاحی ۱۳۸۰)

صدور پروانه ی خروج از کشوریا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه باسنثنای

کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می باشند موکول به ارائه مفاصا

حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشهاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع

خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

قانون مالیات های مستقیم-قانون مالیات های مستقیم-قانون مالیات های مستقیم

ماده ۹۰ (اصلاحی ۱۳۹۴)

در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان

واقعی پرداخت نمایند، اداره ی امور مالیاتی ذی صلاح، یا در مورد مشمولان تبصره ماده (۸۲)

این قانون، اداره ی امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع

این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ

تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت

به مشمولان ماده (۸۸) این قانون نیز جاری خواهد بود.

قانون مالیات های مستقیم-قانون مالیات های مستقیم-قانون مالیات های مستقیم

ماده ۹۱(اصلاحی ۱۳۸۰)

درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:

 • روسا و اعضای ماموریت های سیاسی خارجی در ایران و رئیسان و اعضای هیات های نمایندگی

 • فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله ی متقابل

 • و همچنین روسا و اعضای هیات های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی ان در

 • ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبوردر صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.

 • روسا و اعضای ماموریت های کنسولی خارجی در ایران وهمچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول

 • خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله ی متقابل.

 • کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک های بلاعوض فنی

 • و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا موسسات بین المللی به ایران اعزام میشوند نسبت

 • به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا موسسات بین المللی مذکور.

 • کارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسولگریها و نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج

 • نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت

 • جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله ی متقابل.

 • حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارات اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه

 • یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده(اصلاحی ۱۳۹۴)

 • هزینه ی سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل

 • حذف شد (اصلاحیه ۱۳۸۰)

 • مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در

 • خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار میگیرد.

 • وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

 • عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون

 • خانه های سازمانی که با اجازه ی قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده میشود.

 • وجوهی که کارفرما بابت هزینه ی معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکلف آنها مستقیما به وسیله ی

 • حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

 • مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ی (۸۴) این قانون.

 • درآمد حقوق پرسنل نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی ، مشمولان

 • قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان

ماده ۹۲ (اصلاحی ۱۳۸۰)

پنجاه درصد (۵۰%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان

مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده میشود.