قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۵۲ و ۱۵۴

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۵۲ و ۱۵۴

2019-03-17T13:00:59+03:30

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۵۲ و ۱۵۴

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۵۲ و ۱۵۴

ماده ۱۵۲- قرائن مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل

برای تشخیص در آمد مشمول مالیات به طور علی الراس به کار می رود و فهرست آن به شرح زیر می باشد:

۱ – خرید سالانه

۲ – فروش سالانه

۳ – درآمد نا ویژه

۴ – میزان تولید در کارخانجات

۵ – ارزش حق واگذاری محل کسب

۷ – جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه ی اسناد رسمی میشود یا میزان تمبر مصرفی آنها

۸ – سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۵۲ و ۱۵۴ – قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۵۲ و ۱۵۴

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۵۲ و ۱۵۴

ماده ۱۵۴- جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ میگردد:

الف- برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی

جمهوری اسلامی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل

وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان

امور مالیاتی کشور تشکیل میگردد و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب

مربوط به مالیات های حوزه ی تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده (۱۵۲) این قانون

درباره مودیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان

امور مالیاتی کشور تسلیم می نماید . تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی

کشور به عنوان جدول ضرایب حوزه ی تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۵۲ و ۱۵۴ – قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۵۲ و ۱۵۴

دیدگاه خود را بنویسید