قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۱۲ تا ماده ۱۱۸

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۱۲ تا ماده ۱۱۸

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۱۲ تا ماده ۱۱۸

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۱۲ تا ماده ۱۱۸

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۱۲ تا ماده ۱۱۸

ماده ۱۱۲

حکم ماده (۹۹) و تبصره ی آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

ماده۱۱۳ (اصلاحی  ۱۳۸۰)

مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه ی مسافر و حمل کالا و امثال آنها از

ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد

اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.

نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظف اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی

ماه قبل را به اداره ی امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند

موسسات مذکور از بابت اینگونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر

درآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگی های مذکور صورت های مقرر را به موقع

تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر

اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الراس تشخیص خواهد شد.

تبصره- در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی

در کشور های دیگر بیش از ۵% کرایه ی دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی،

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی

تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.

ماده۱۱۴ (اصلاحی ۱۳۸۰)

آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی

یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است

اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای که

بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میگردد تنظیم و به اداره ی امور مالیاتی

مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد

مهر موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره ی امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

ماده۱۱۵(اصلاحی ۱۳۸۰)

ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص

حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شذه و اندوخته ها و مانده سود هایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است.

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۱۲ تا ماده ۱۱۸-قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۱۲ تا ماده ۱۱۸

تبصره۱- ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه ی بر اساس بهای روز انحلال تعیین میشود.

تبصره۲- چنانچه در بین دارایی ها شخص حقوقی که منحل میشود، دارایی یا دارایی های

موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت

ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال

قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳مکرر) این قانون

باشند در تعیین ماخذ محاسبه ی مالیات آخرین دوره ی عملیات اشخاص حقوقی منحله

ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذکور حزو اقلام دارایی های شخص حقوقی

منحل شده منظور نمیگردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها

کسر میگردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی های مزبورحسب مورد بر اساس

مقررات ماده (۵۹) و تبصره ۱ ماده (۱۴۳) این قانون تعیین ومورد مطالبه قرار میگیرد.

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۱۲ تا ماده ۱۱۸-قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۱۲ تا ماده ۱۱۸

تبصره۳- آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که بر اساس مقررات فوق

در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و تبصره ۱ ماده (۱۴۳) این قانون

باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهد بود.

ماده ۱۱۶(اصلاحی ۱۳۸۰)

مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی

در اداره ثبت شرکت ها) اظهارنامه ی مالیاتی مربوط به آخرین دوره ی عملیات شخص

حقوقی را بر اساس ماده(۱۱۵) این قانون تنظیم و به اداره ی امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره- مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند با رعایت تبصره ۲

ماده (۱۱۵) این قانون به نرخ مذکور درماده (۱۰۵) این قانون محاسبه میگردد.

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۱۲ تا ماده ۱۱۸-قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۱۲ تا ماده ۱۱۸

ماده۱۱۷ (اصلاحی ۱۳۸۰)

اداره ی امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره

عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض

داشته باشد حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را به موجب برگ

تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه ی تسلیمی به وسیله مدیران

تصفیه قطعی تلقی میگردد.در صورتی که بعدا معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی

در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر

در تبصره ماده (۱۱۸) این قانون مالیات مطالبه خواهد شد.

ماده ۱۱۸

تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تامین معادل میزان مالیات مجاز نیست.

تبصره – آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قانون یا تسلیم

اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (۱۱۶) این قانون و این

ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامنا وکلیه کسانی

که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی

نصیب انان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط

آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.

دیدگاه خود را بنویسید