قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۰۸ ماده ۱۰۹

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۰۸ ماده ۱۰۹

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۰۸ ماده ۱۰۹

2019-09-24T10:59:50+03:30توسط |دسته‌ها: آموزش حسابداری|بدون دیدگاه

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۰۸ ماده ۱۰۹

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۰۸ ماده ۱۰۹

پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به

مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور

مالیاتی پرداخت کنند در غیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان متضامنا

مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق آن خواهند بود.

تبصره۱- در مورد عملیات پیمانکاری آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و

تجهیزات میرسد مشروط بر آنکه قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات

به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب

خرید و در مورد خرید خارجی ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداخت های قانونی مندرج

در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۰۸ ماده ۱۰۹-قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۰۸ ماده ۱۰۹

تبصره ۲- در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص

حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم

و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیما۹-کار دست دوم خریداری میشود و با

رعایت قسمت اخیر تبصره (۱) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت میگردد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۰۸ ماده ۱۰۹-قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۰۸ ماده ۱۰۹

تبصره۳- شعب و نمایندگی های شرکت ها و بانک های خارجی در ایران که بدون داشتن حق

انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر

اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت میکنند نسبت به آن

مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره ۴- درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه و سایر فعالیت هایی که اشخاص حقوقی

مزبور به وسیله ی نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده ، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام

میدهند مشمول مقررات ماده (۱۰۶) این قانون خواهد بود.

ماده ۱۰۸ (اصلاحی ۱۳۸۰)

اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به

حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان

یا کاهش سرمایه معادل اندوخته ی اضافه شده به حساب سرمایه به درآمد مشمول مالیات سال

تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه میشود. این حکم شامل اندوخته های سود ناشی از فعالیت

های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیات های مستقیم مصوب

۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود.

اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا

انتقال به جساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهدبود.

قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۰۸ ماده ۱۰۹-قانون مالیات های مستقیم ماده ۱۰۸ ماده ۱۰۹

ماده۱۰۹

درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ی ایرانی عبارت است از:

۱- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل

۲- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها

۳- حق بیمه ی بیمه هایی اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی ها

۴- کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری

۵- بهره ی سپرده های بیمه ی بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده

۶- سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی

۷- سایر درآمدها

پس از کسر:

۱- هزینه تمبر قرارداد های بیمه

۲- هزینه های پزشکی بیمه های زندگی

۳- کارمزد پرداختی از بابت معاملات بیمه ی مستقیم

۴- حق بیمه های اتکایی واگذاری

۵- سهم صندوق تامین خسارت های بدنی از حق بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

۶- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه ی زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی

۷- سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع

۸- کارمزد ها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکایی قبولی

۹- بهره ی متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری

۱۰- ذخایر فنی در آخر سال مالی

۱۱- سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول

دیدگاه خود را بنویسید