قانون مالیات های مستقیم ماده۹۳ تا ماده۹۸

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » قانون مالیات های مستقیم ماده۹۳ تا ماده۹۸

قانون مالیات های مستقیم ماده۹۳ تا ماده۹۸

2017-11-13T17:49:38+03:30توسط |دسته‌ها: آموزش حسابداری|بدون دیدگاه

قانون مالیات های مستقیم ماده۹۳ تا ماده۹۸

قانون مالیات های مستقیم ماده۹۳ تا ماده۹۸

ماده ۹۳

درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل

های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد.

تبصره- درآمد شرکت های مدنی(اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه

در صورتی که عامل  (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشدتابع مقررات این فصل میباشد.

ماده ۹۴ (اصلاحی۱۳۸۰)

درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه ی سایر

درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط

طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات.

ماده ۹۵(اصلاحی ۱۳۹۴)

صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظف اند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول

و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می گردد برای تشخیص

درآمد مشمول مالیات ، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند.

آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر ، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آنها اعم از مکانیزه و دستی

و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مودیان مذکور و نیز نحوه ارائه

آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی ربط؛ حداکثر ظرف مدت شش ماه از

تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب وزیر امور

اقتصادی و دارایی می رسد.

قانون مالیات-قانون مالیات-قانون مالیات

ماده ۹۶ حذف شد(اصلاحی ۱۳۹۴)

ماده ۹۷ (اصلاحی۱۳۹۴)

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی

می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و

مورد پذیرش قرار گرفته باشد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامه های

مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص های

تعیین شده خود و یا به طور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.

در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند

سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تنظیم برگ ارزیابی مالیاتی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی

کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام

می کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت

به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون

مورد رسیدگی قرار میگیرد. این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه

مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده (۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از ابلاغ این قانون ، بانک

اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت در ادارات

امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده است مواد (۹۷) ، (۹۸) ، (۱۵۲) ، (۱۵۳)

، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال۱۳۸۰ مجری خواهد بود.

تذکر مهم: با توجه به تبصره فوق مواد ۹۷ ۹۸ ۱۵۲ ۱۵۳ و ۲۷۱ قانون مالیات های مصوب ۱۳۸۰ جهت استفاده

خوانندگان در صورت لزوم ذیلا درج گردیده که مدت استفاده از این مواد طبق تبصره فوق می باشد.

ماده  ۹۷- در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد:

 • در صورتی که تاموعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد در هزینه و

 • حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد.

 • در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره ی امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و

 • یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نمایند( منظور از محل کار در مورد اشخاص

 • حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می باشد مگر اینکه مودی قبلا مرکز عملیات

 • خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتبا به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام

 • نموده باشد) در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک خودداری

 • نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جز هزینه های قابل فبول خودداری میشود

 • و در صورتی که مربوط به درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.

  ۳- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابزاری برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره ی

 • امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه ی

 • مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با کر دلایل کافی کتبا به مودی ابلاغ و

 • پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی

 • کشور احاله گردد. مودی میتواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیات مزبور نسبت به

 • رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه ی رعایت موازین قانونی و آیین نامه حسب

 • مورد اقدام نماید و در هر حال هیات مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود

 • را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد.نظر

 • هیات با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد.

 • در مواردی که هیات نظر اداره ی امور مالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مردود

 • اعلام میکند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.

  تبصره ۱– در اجرای بند(۳) این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده (۱۵۶)این قانون اضافه میشود.

  تبصره ۲- هرگاه طبق اسناد و مدارک ابزاری یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود

 • داشته باشد اداره ی امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به

 • اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر،حسب مورد تعیین کند در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت

 • های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد درآمد مشمول مالیات آن فعالیت ها همواره

 • از طریق علی الراس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده ی قبلی افزوده و

 • به ماخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

  ماده ۹۸ – در موارد تشخیص علی الراس اداره ی امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی

 • های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه

 • و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب

 • و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید

 • وسپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی

 • را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب

 • به دست می اید درآمد مشمول مالیات خواهدبود.

دیدگاه خود را بنویسید