قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومی

قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومی

2019-10-13T14:19:29+03:30

قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی

قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی

مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳

ماده واحده- واحد های سازمانی مشروحه زیر و موسسات وابسته به آنها،موسسات و نهاد

های عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ میباشند:

 1. شهرداری ها و شرکت های تابعه آنها مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد.

 2. بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

 3. هلال احمر

 4. کمیته امداد امام

 5. بنیاد شهید انقلاب اسلامی

 6. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی+

 7. کمیته ملی المپیک ایران

 8. بنیاد ۱۵خرداد

 9. سازمان تبلیغات اسلامی

 10. سازمان تامین اجنماعی

 11. فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

تبصره- اساسنامه فدراسیون های مذکور حداکثرظزف مدت (۳) ماه پس از تصویب این

قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 • موسسه های جهاد نصر جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی.

تبصره۱- از زمان تصویب این قانون پذیرش و مدیریت هرگونه مؤسسه و شرکت و عناوین

مشابه و یا سهام آنان در قالب هبه، صلح غیر معرض و یا به طور کلی هر عقدی از عقود،

توسط جهاد سازندگی ممنوع خواهد بود مگر به حکم قانون.

تبصره۲- اساسنامه موسسات فوق حداکثر ظرف مدت (۳) ماه پس از تصویب این قانون در

چهارچوب ذیل بنا به پیشنهاد جهاد سازندگی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید:

 1. تعیین نکلیف کلیه شرکت های وابسته به موسسات از نظر ادامه فعالیت ادغام و یا انحلال

 2. اختیارات مجمع عمومی مؤسسات به عهده وزرای جهاد سازندگی امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه بودجه میباشد.

 3. کلیه اعضای رسمی جهاد سازندگی در مؤسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال و شرکت های وابسته به مؤسسات و شرکت های مذکور منتقل میشودو وضعیت استخدامی آنها با حفظ سنوات قبلی خدمات تغییر وضعیت می یابد.

 4. سود مؤسسات در چهارچوب وظایف قانونی جهاد سازندگی به مصرف خواهد رسید.

 5. خودکفا بودن مؤسسات از نظر مالی

 6. قابلیت واگذاری سهام تقویم شده شرکت های وابسته به مؤسسات به کارکنان موسسات شرکت های وابسته و ایثارگران جهاد سازندگی

 7. کلیه اموال و دارایی های امانی جهاد سازندگی نزد این موسسات و شرکت های وابسته پس از قیمت گذاری به صورت اجاره به شرط تملیک ۱۰ ساله به آنان به آنان منتقل میشود.

دیدگاه خود را بنویسید