قانون حمایت از موسسات دانش بنیان

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » قانون حمایت از موسسات دانش بنیان

قانون حمایت از موسسات دانش بنیان

قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان

قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان

به پیوست تصویب نامه شماره ۲۰۲۹۵۶/ت۴۶۵۱۳ه مورخ ۱۷/۱۰/۹۱ هیات محترم وزیران در

خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و

تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳ه مورخ

۲۱/۸/۹۱ هیات محترم وزیران و الحاق یک تبصره به ماده ۲۸ آن، ابلاغ می گردد:

به موجب بند ۱۱ تصویب نامه صدرالذکر، آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم

توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره

۲۸۶۰۹/ت ۳۲۸۶۳ ه مورخ ۱۰/۵/۸۴ هیات محترم وزیران به عنوان مقررات اجرایی ماده ۹

قانون مذکور تنفیذ گردید. که به این ترتیب، معافیت ماده ۹ قانون یاد شده به شرح زیر قابل

اعمال است:

۱- در اجرای ماده ( ۲۸ ) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان

و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و تبصره الحاقی آن، واحدهای فناوری ( پژوهشی و فناوری

و مهندسی ) مستقر در پارک های علم و فناوری که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ایجاد می شوند و در جهت انجام ماموریت های محوله به فعالیت اشتغال دارند، نسبت به درآمدهای

حاصل از فعالیت های مذکور در مجوز که صرفا در پارک های علم و فناوری تحقق می یابد از تاریخ

صدور مجوز توسط مدیریت ( رییس ) پارک از معافیت مالیاتی موضوع ماده ( ۱۳ ) قانون چگونگی

اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحیه های بعدی آن با رعایت سایر مقررات آیین

نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برخوردار خواهند بود.

۲- با توجه به لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری

سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی که طی شماره

۱۹۱۵۹ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۹ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است

، در اجرای مقررات ماده ۴۷ قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، واحدهای پژوهش و فناوری

و مهندسی ( اعم از دولتی و خصوصی ) در پارک های علم و فناوری که مجوز خود را از تاریخ

لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت

از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ( ۲/۱۰/۸۹ ) دریافت

نموده باشند، معافیت آنها در اجرای ماده ۱۴۶ قانون مالیات های مستقیم تا پایان دوره مربوط

با رعایت مقررات قابل اعمال خواهد بود و مقررات موضوع این بخشنامه صرفا در خصوص واحدهای

فناوری که مجوز لازم را پس از اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش

بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ( ۲/۱۰/۸۹ ) دریافت نموده اند، نافذ می باشد.

بدیهی است چنانچه شرکت های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت

ها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد مالکیت آنها متعلق به شرکت های دولتی، موسسات

و نهادهای عمومی غیر دولتی است، مجوز فعالیت در پارک های علم و فناوری را بعد از تاریخ

لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری

ها و اختراعات ( ۲/۱۰/۸۹ ) دریافت نموده باشند، مشمول معافیت موضوع این قانون نخواهند بود.

دیدگاه خود را بنویسید