قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی

ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح

زیر اصلاح، تبصره (۱) آن حذف و تبصره های (۲) و (۳) به عنوان تبصره های (۱) و (۲) ابقاء گردید:

ماده۱۴۳

معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی

پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام

آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد (۵%) از مالیات

بر درآمد شرکت های که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته

می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا

بازارها حذف نشده اند با تایید سازمان بخشوده می شود.

شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس

داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست

درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی

برخوردار می شوند.

ماده ۷

متن زیر به عنوان ماده (۱۴۳) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیات های مستقیم

مصوب ۱۳۶۶ الحاق می شود؛

ماده ۱۴۳ مکرر

از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا

بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۵/۰%) ارزش فروش

سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد

نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال

از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز

نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام

و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی-قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی

تبصره۱- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآدهای حاصل

از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری

اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از

صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر

ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق

بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی-قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی

تبصره۲- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) این ماده به استثنا

سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط به

ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول

مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود.

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی-قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی

تبصره۳- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده

در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس

خارجی بفروشد، از این بابت هیچگونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

ماده۸

در ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ عبارت “بورسها، بازارهای خارجی

از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس”

قبل از کلمه “بانکها” و کلمه “قرارداد” قبل از عبارت “حمل و نقل” اضافه می شود.