قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت

قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت

قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت

قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت

پیوست ها

 پيوست شماره ۳

متن مواد ارجاعي قانون سازماندهی مبادلات مرزی (مصوب ۸/۷/۱۳۸۴)

مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده

 ماده ۸

 سقف اقلام قابل ورود در اجراي اين قانون كه شامل بخشي از مصارف معيشتي و نياز

هاي مرزنشينان است و توسط وزارت بازرگاني تعيين مي گردد. مشمول تخفيف حقوق

ورودي براي كالاهاي خوراكي (ارزاق عمومي) تا صددرصد (۱۰۰%) و براي كالاهاي غير

خوراكي تا پنجاه درصد (۵۰%) متناسب با محروميت منطقه پس از تصويب هيات وزيران

خواهد بود. تبصره ۱ – در ورود اين كالاها، رعايت قوانين و مقررات بهداشتي و قرنطينه اي

الزامي است.

تبصره ۲ – واردات كالاهاي موضوع اين قانون، مشمول هيچ نوع عوارض و اخذ ما به التفاوت

نمي شود.

 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت-قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت

 پيوست شماره ٤

متن مواد ارجاعي قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

مندرج در قانون ماليات بر ارزش افزوده

 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت-قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت

 ماده ۲۴

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود وجوهي را در ازاي صدور

و تمديد و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

مواد اوليه و بسته بندي آنها و تجهيزات پزشكي و صدور پروانه براي مسؤولين فني آنها،

صدور و تمديد پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشكي و مسؤولين فني آنها اعم از بيمارستان

، درمانگاه، آزمايشگاه، راديولوژي، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشكي، صدور

پروانههاي دايم و موقت پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و مامايي صدور و اصلاح و تمديد

پروانه كارخانههاي داروسازي، مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و ملزومات

پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاه، اجراي آزمايشات مربوط به آزمايشگاه هاي تشخيص

طبي و حق آزمايش فرآورده ها و مواد آزمايشگاهي و دارويي، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي

آرايشي و بيولوژيك و كنترل كيفي انواع تجهيزات و دستگاه ها و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي

و فرآورده هاي بيولوژيك ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه ها و صدور پروانه تأسيس

بيمارستان و مراكز بهداشتي و درماني و معاينات شوراي عالي پزشكي و معاينه مشمولان

وظيفه بر مبناي تعرفه هايي كه به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد از آنها دريافت و به حساب

درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي واريز نمايد. معادل مبالغ مزبور پس از واريز به

خزانه داري كل از محل اعتبار درآمد اختصاصي قوانين بودجه سنواتي در اختيار وزارت بهداشت

، درمان و آموزش پزشكي قرار ميگيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است

معادل وجه واريزي را حسب مورد از طريق ابلاغ اعتبار در اختيار دانشگاه هاي علوم پزشكي

و خدمات بهداشتي و درماني و واحدهاي ذيربط قرار دهد تا طبق قوانين و مقررات مربوط هزينه

گردد.

دیدگاه خود را بنویسید