قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها

ماده۱- محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع

و تا تهیه طرح مذکور در طرح های شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا میباشد.

شهرداری ها علاوه بر اجرای طرح های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تامین خدمات

شهری و تاسیسات زیر بنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه

ساختمان و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند.

ماده۲- حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل

شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.

به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهر هاغ با رعایت اولویت حفظ اراضی

کشاورزی باغات و جنگل ها هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تاسیسات در داخل حریم شهر

تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوبات طرح های جامع و هادی امکان پذیر خواهد بود.

نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات که به موجب طرح ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر

مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرک های صنعتی ( که در حال از محدوده قانونی

و حریم شهر هاو قانون شهرداری ها مستثنی میباشند) به عهده شهرداری مربوط میباشد ، هر گونه

ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده ۳- محددوده روستا عبارت است از محدوده ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در

دوره طرح های روستایی که با رعایت مصوبات طرح های بالا دست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط

میرسد. دهیاری ها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار خواهند بود.

تبصره ۱- روستاهایی که در حریم شهر ها واقع میشوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده

و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا ندارد.

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا-قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا

تبصره۲- روستاهایی که به موجب طرح ها مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهر ها واقع شوند در

صورت رسیدن به شرایط شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه

از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد. و برای آنها در قالب طرح های حامع و تفصیل

ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیت های روستایی تهیه و ملاک عمل قرار گرفت.

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا-قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا

تبصره ۳- محدوده روستاهای فاقد طرح هادی با هماهنگی شورای اسلامی روستا توسط بنیاد مسکن

انقلاب اسلامی در قالب بافت مسکونی روستا پیشنهاد گردید و به تصویب مراجع قانونی مربوطه در

استان میرسد.

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا-قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا

تبصره۴- درآمد ناشی از ساخت و سازها و عوارض روستاهایی که در حریم شهرها قرار میگیرند اعم

از روستاهای دارای طرح هادی و فاقد طرح هادی به حساب دهیاری های روستا جهت توسعه و عمران

واریز میگردد.

تبصره۵- در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت مینماید موظف

به ارائه کلیه خدمات شهری میباشد.

ماده۴- محدوده شهرک ها اعم از شهرک های مسکونی و صنعتی یا سایر شهرک هایی که طبق

مقررات با مجوز های قانونی مربوط ایجاد و احداث میشوندو در طرح های مصوب آنها تعیین و تصویب میگردد.

تبصره۱- محدوده شهرک های یاد شده و همچنین محدوده نقاط و مراکز جمعیتی که قبل از سال ۱۳۵۵

دارای طرح ایجاد شهرک و صورتجلسه تفکیکی بوده و  تاکنون موفق به اخذ شهرک نشده و به صورت

غیر مصوب باقی مانده اند در صورتی که بنا به ضرورت و با ارائه دلایل توجیهی کافی بر اساس مطالعات

طرح های جامع و هادی مصوب در داخل حریم شهر ها قرار گیرند اعم از اینکه عملیات شهرسازی در

آنها خاتمه یافته و پروانه بهره برداری آنها صادر شده باشد و یا هنوز در دست احداث و تکمیل باشد

تحت کنترل و نظارت شهرداری مربوط خواهند بود.

تبصره۲- هرگونه ساخت و ساز در شهرک های یاد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانونی خود خواهد بود.

ماده۵- محدوده شهر در طرح های جامع شهری و تا تهیه طرح های مذکور در طرح های هادی شهر

و تغییرات بعدی آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته ثابت همراه با مختصات

جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرح های مذکور میرسد.این

محدوده حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرح های مذکور به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی

و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری دقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب

کننده و تایید شدن به مهر دبیرخانه مربوط به امضای استاندار جهت اجرا به شهرداری و دستگاه های

اجرایی ذیربط ابلاغ میگردد.

تبصره۱- چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذکور به انجام نرسد استاندار دستور تدقیق محدوده

را به سایر مراجع ذیصلاح صادر خواهد کرد.

تبصره۲- پیگیری اجرای این ماده در قالب مهلت تعیین شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهر ها به

عهده دبیرخانه مرجع تصویب کننده طرح ها خواهد بود.

تبصره ۳- در تهیه طرح های جامع هادی شهر پیشنهادات شهرداری که به تصویب شورای اسلامی شهر

رسیده باشد برای تایید نهایی به مراجع قانونی منعکس میشود.

دیدگاه خود را بنویسید