قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

2017-11-12T13:36:07+03:30

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

ماده ۶- حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر تعیین و تصویب میگردد.

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

ماده۷- محدوده روستا بر اساس طرح های هادی روستایی و تغییرات بعدی آنها توسط

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا

ساخته شده ثابت همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مرجع تصویب

کننده طرح هادی روستایی میرسد. این محدوده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب

توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط تدقیق شده و به امضای فرماندار شهرستان

مربوط جهت اجرا به دهیاری و دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ میشود.

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی-قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

ماده۸- محدوده ها و حریم های تعیین شده برای شهرهای مجاور محدوده روستاهای مجاور و

محدوده شهرک های مجاور نباید باهم تداخل داشته باشنددر صورت تداخل مرجع حل اختلاف

و رفع تداخل مراجع تصویب کننده طرح های هادی و جامع حسب مورد خواهند بود.

ماده۹- محدوده مجموعه های شهری در طرح مصوب آنها تعیین و تصویب میشود.

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی-قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

ماده۱۰- هیچ یک از شهرها محدوده و حریم دیگری به جز محدوده و حریم موضوع مواد ۱ و

۲ این قانون و هیچ یک از روستاها و شهرک ها محدوده دیگری به جز محدوده موضوع مواد

۳و۴ این قانون نخواهند داشت و عناوین یاد شده جایگزین کلیه عناوین متناظر آنها از جمله

محدوده قانونی حریم قانونی حوزه شهرداری حدود مصوب شهر و نظایر آنها در مورد محدوده

شهر محدوده استحفاظی حوزه حریم استحفاظی و محدوده نهایی محدوده نفوذی و نظایر

آنها در مرد حریم شهر محدوده مسکونی روستا یا حدود روستا، در مورد محدوده روستا و

محدوده قانونی شهرک میگردد و هر ترتیب دیگری که در مورد تعاریف محدوده و حریم شهر

محدوده شهرک و روستا و نحوه تعیین آنها با هر عنوان دیگری در قوانین و مقررات قبلی مقرر

شده باشد با تصویب این قانون ملغی خواهد بود.

تبصره- تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریم های مورد اشاره در این

قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط در تمام قوانین موضوعه از جمله قانون

تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری- مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ میشود.

ماده۱۱- محدوده و حریم تعریف شده که در این قانون برای مناطق مسکونی شهری و روستایی

و شهرک های مسکونی است شامل سایر محدوده ها و حریم های خاص که حسب قوانین خاص

تعیین شده اند (مثل حریم راه ها و راه آهن محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست

حریم میراث فرهنگی و نظایر آن) نخواهد شد.

ماده۱۲- هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی جرم

محسوب شده و مرتکبین علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات به مجازات مربوط برابر قانون

مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ

چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و

در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۴ به تایید شورای نگهبان رسید.

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی-قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

ماده ۴- سازمان میتواند مطابق آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد علاوه بر خدماتی

که دستگاه های اجرایی ارائه مینمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی

و تسهیلات مواصلاتی انبارداری تخلیه بارگیری بهداشتی فرهنگی ارتباطات آموزشی و رفاهی

و وجوهی را دریافت نمایند.

اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در

محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف میباشند.

دیدگاه خود را بنویسید