فیلم آموزش حسابداری پیمانکاری

فیلم آموزش حسابداری پیمانکاری

2019-09-30T15:47:19+03:30

فیلم آموزش حسابداری پیمانکاری

فیلم آموزش حسابداری پیمانکاری

آموزش حسابداری پیمانکاری                      *******قیمت۳۲۰۰۰تومان*******                                                                                                                
محتوای این فیلم شامل:

اﺻﻮﻝ ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﻴﻤﺎﻥ و شرکتهای پیمانکاری


روشهاى متداول حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى

ثبتهای پیمانکاری- ثبتها در دفاتر پیمانکار

ﺭﻭﺵ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭی

شناسائی درآمد فروش در شركتهای ساختمانی

حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

ثبت کسورات بیمه و حسن انجام کار

حسابداری مالیاتی شرکت های پیمانکاری

محاسبه مالیات پیمانکاران

ﺻﻮﺭﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭ

ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭی ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭی ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎﺭ (ﺩﻓﺎﺗﺮﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭ)

ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭی ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭی ﺩﺭﺩﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎﺭ

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺪﺣﺴﺎﺑﻬﺎﺑﺮﺍی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻤﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭی

***Case Study
مخاطبین: حسابداران ، مدیران مالی ،فارغ التحصیلان حسابداری،مدیران شرکت ها و کلیه علاقه مندان به حسابداری

دیدگاه خود را بنویسید