فصل یازدهم مقررات عمومی

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » فصل یازدهم مقررات عمومی

فصل یازدهم مقررات عمومی

فصل یازدهم مقررات عمومی

فصل یازدهم مقررات عمومی

فصل دهم- معافیت موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳۹

ماده ۱۳- اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ اصلاحی جهت برخورداری از معافیتی مالیاتی

موضوع تبصره ۱ این ماده موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیت های غیر

انتفاعی مذکور در تبصره یاد شده مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی

کشور اعلام و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیت های موصوف را حداقل یکبار

در هر سال مالی به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم و گواهی نظارت دریافت نمایند.

فصل یازدهم- مقررات عمومی

ماده ۱۴- درآمدهای حاصل از فعالیت اقتصادی اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ اصلاحی به شرح مندرج

در تبصره ۲ اصلاحی ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ – (غیر از مواردی

که طبق بندهای ماده ۱۳۹ مزبور از معافیت های مالیاتی برخوردار میشوند) طبق مقررات مربوط

و با رعایت سایر معافیت های مالیاتی مقرر به نرخ های مالیاتی مقرر مربوط در این قانون مشمول

مالیات خواهند بود.

تبصره۱- نقل و انتقال قطعی املاک از جمله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون یاد شده

تلقی نمیگردد.

فصل یازدهم مقررات عمومی-فصل یازدهم مقررات عمومی-فصل یازدهم مقررات عمومی

تبصره ۲- درآمدهایی که طبق مقررات مربوط دارای نرخ مالیاتی جداگانه ای میباشند مالیات متعلق

حسب مورد وفق مقررات مربوط محاسبه و وصول خواهد شد.

ماده۱۵- اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ اصلاحی مکلف به انجام سایر تکالیف مربوط از جمله تسلیم به

موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون

مالیات های مستقیم خواهند بود.

ماده۱۶- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیات های مستقیم و این آئین نامه از سوی

اشخاص موضوع بدهی های ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون یاد شده در هر سال مالی موجب محرومیت

از معافیت درآن سال خواهد شد.

فصل یازدهم مقررات عمومی-فصل یازدهم مقررات عمومی-فصل یازدهم مقررات عمومی

ماده۱۷- در مورد موقوفات عام به طور کلی و موسسات عام المنفعه ای که اداره امور آنها

به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده یا بشود در صورتی که فاقد متولی و یا امین یا مدیر

باشند مسئولیت انجام تکالیف مقرر در این آئین نامه و قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با

اشخاص مذکور به عهده اداره اوقاف و امور خیریه مربوط خواهد بود.

ماده۱۷ الحاقی – آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آئین نامه در دوره

سالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد حداکثر ظرف یک سال پس از انقضای

سال مالی تحصیل درآمد نیز میتواند مصرف گردد در غیر این صورت مانده مصرف نشده طبق مقررات

مربوط مشمول مالیات خواهد بودمگر اینکه قبل از انقضای مدت یاد شده لزوم نگهداری برای یکسال

دیگر حسب مورد با تایید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده و مراتب به اداره امور مالیاتی ذیربط و

یا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد.

تبصره ۱- تاریخ انقضای یکسال یا مدت تمدیدی بر حسب مورد تاریخ سر رسید پرداخت مالیات

و مبدا مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود.

تبصره۲- مانده مصرف نشده درآمد یاد شده به درآمد مشمول مالیات عملکرد آخرین سال تمدید

شده اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.(الحاقی ۹/۸/۱۳۸۹)

ماده ۱۸- مفاد این آئین نامه نسبت به اشخاص مذکور در ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های

مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۸۱ به بعد شروع میشود جاری خواهد بود.

دیدگاه خود را بنویسید