چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی

چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی

2019-10-13T14:07:06+03:30

فصل چهارم – چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی

فصل چهارم – چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی

ماده ۱۶) امضاء و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلمپ هیچگونه عمل مالی و

پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضاء پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۳ این آئین

نامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده ۱۴ این آئین نامه در مورد دفتر کل به

اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

فصل چهارم – چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی-فصل چهارم – چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی

ماده ۱۷) مؤدیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده مینمایند موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه

عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر

ظرف مهلت تعیین شده در ماده ۱۴ این آئین نامه به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر این به منظور تسهیل

رسیدگی باید آئین نامه ها یا دستور العمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزار های

مالی مورد استفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند . ضمنا مؤدیان مذکور موظفند هر سه ماه

یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را حداکثر تا ۱۰ روز پس از پایان سه ماه به

اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. (اصلاحی ۱۲/۴/۸۴)

فصل چهارم – چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی

تبصره- اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده ۹۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مکلفند صورت

های مالی نهایی خود را با رعایت آخرین استاندارد های حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه

و تنظیم نمایند. (اصلاحی ۱۲/۴/۸۴)

تبصره – در مواردی که فرم صورت های مالی نیز باشد اشخاص موضوع این ماده با تنظیم و تسلیم

این فرم ها ملزم به تسلیم صورت های مالی جداگانه که خود برای مؤسسه تهیه نموده اند نخواهند

بود، لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیشتر علاوه بر تنظیم و تسلیم

اظهارنامه مزبور نسخه ای از صورت های مالی و ضمائم مربوط را نیز همراه اظهارنامه به اداره امور

مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. (اصلاحی ۱۲/۴/۸۴)

فصل چهارم – چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی-فصل چهارم – چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی

ماده۱۹) از اشخاص مشمول بند (ب) ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم هریک که در امور تولید و

خرید و فروش کالا فعالیت ندارند و فعالیت آنها به طور مشخص محدود به دریافت بهای خدمات و پرداخت

هزینه ها است، بایستی صورت خلاصه درآمدها و هزینه ها را حتی المقدور با تفکیک انواع آنها تهیه و سایر

اشخاص موضوع ان بند مکلفند صورت حساب سود و زیان خود را (با ابزار موجودی ها ،خرید ،فروش و غیره)

برابر رویه های متداول در امر حسابداری تنظیم نمایند.( اصلاحی ۱۲/۴/۸۴)
تبصره – چنانچه فرم اظهارنامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مؤدیان گذارده

میشود، از حیث لزوم ارائه اطلاعات مذکور در این ماده کفایت امر را بنماید مؤدیان مزبور ملزم به تهیه صورت

های جداگانه نخواهند بود، لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیشتر علاوه

بر اظهارنامه نسخه ای از حساب درآمد و هزینه و یا حساب سود و زیان خود را نیز که به شرح فوق تنظیم

نموده اند به انظمام سابر یادداشت ها و مدارک موجود همراه اظهارنامه به اداره مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.

(اصلاحی ۱۲/۴/۸۴)

فصل چهارم – چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی-فصل چهارم – چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی

فصل پنجم – موارد رد دفاتر :

ماده ۲۰) تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر میباشد:

۱- در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا قاقد یک یا چند برگ باشد.

۲- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز .

۳- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه .

۴- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور.

۵- تراشیدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده

۶- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر

روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده

۷- بستانکار شدن حساب های نقدی و بانکی مگر اینکه حساب های بانکی با صورت حساب بانک

مطابقت نماید و یا بستانکار شدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها

باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.

۸- تاخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره های ۲ و۳ و

۴ ماده ۱۳ و تاخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مقرر در ماده ۱۴ و تاخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده ۱۷ این آئین نامه.

۹- عدم ثبت خلاصه عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده ۱۵ این آئین نامه.

۱۰- اشتباه حساب حاصل از ثبت عملیات مؤسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آم طبق مقررات تبصره

ماده ۱۱ این آئین نامه اقدام نشده باشد.

۱۱- در صورتی که مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم استفاده ننمایند.

۱۲- عدم ارائه آئین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزار های

مالی مورد استفاده و همچنین عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده ۱۷ این آئین نامه در مهلت

مقرر در آن ماده در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند.

۱۳- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده (ولو نا نویس)

۱۴- استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سال های قبل (با توجه به مقررات ماده ۳ این آئین نامه)

۱۵- عدم تطبیق مندرجات دفاتر یا اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی در مورد اشخاصی

که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.

۱۶- ثبت هزینه ها و درآمد ها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز (توضیح آنکه ثبت

هزینه هایی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست و برگشت

داده میشود به منزله ثبت هزینه های غیر واقع تلقی نمیشود.)

تبصره – در مورد بند ۶ این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود

و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره

ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد (اصلاحی ۱۲/۴/۸۴)

ماده ۲۱) هیات سه نفری حسابرسانموضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم در مواردی که با

توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات

مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی

وارد نمی نماید میتوانند نظر خود را مبنی بر قبول دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند.

فصل چهارم – چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی-فصل چهارم – چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی

این آئین نامه در اجرای تبصره (۲) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به پیشنهاد شماره

۳۸۴/۲۹-۲۱۱ تاریخ ۱۰/۱/۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور در پنج فصل و بیست و یک ماده و دوازده تبصره در

تاریخ ۱۰/۱/۸۲ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید و مقررات آن از اول قروردین سال ۸۲ لازم الاجرا

بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد در مورد سال مالی که از

۱/۱/۸۲ به بعد آغاز می گردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از مفاد آئین نامه قبلی مجری میباشد.

اصلاحیه های مورخ ۱۲/۴/۸۴ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نافذ میباشد.

دیدگاه خود را بنویسید