فصل هفتم عوارض کالاها و خدمات

فصل هفتم عوارض کالاها و خدمات

2018-04-06T23:54:59+04:30

فصل هفتم عوارض کالاها و خدمات

فصل هفتم عوارض کالاها و خدمات

ماده ۳۸ ـ

تبصره ۲ ـ در صورتي كه واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت كاركنان خود مراكز

آموزشي و ورزشي ايجاد كرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعلام وزارت كـار و امـور اجتمـاعي

مـي تواننـد ده درصد (۱۰%)عوارض موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته

درخواست اسـترداد نماينـد، در صورت تأييد هزينههاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي كشور،

وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسـب مقررات اين قانون خواهد بود. تبصره ۳ ـ به منظور تأسيس

و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق كمتر توسعه يافته، معادل نيم درصد (۵%)

از عوارض وصولي بند (الف) اين ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش

واريز ميگردد و معادل آن از محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور ميگردد در اختيار وزارت

ياد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراكز آموزشي مورد نياز

در مناطق مزبور هزينه گردد. آئيننامهاجرائي اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي آموزش

و پرورش، كشور و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

فصل هفتم عوارض کالاها و خدمات-فصل هفتم عوارض کالاها و خدمات

تاریخ

شماره

خلاصه موضوع

صفحه

۲۶/۰۷/۱۳۸۸

۶۰۹۶۴/۲۱۰

ابلاغ قانون اصلاح ماده ۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و

سرمایه گذاری صنعتی مصوب سال ۱۳۸۶

۲۰۳

۰۳/۰۹/۱۳۸۸

۱۷۴۷۶۹/ ت ۴۲۲۹۷ ک

تصویب آئین نامه اجرائی تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون مالیات بر

ارزش افزوده

۲۱۳

۱۲/۱۱/۱۳۸۸

۲۸۰۰۴

پاسخ به سوالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده

۲۲۳

۱۹/۱۲/۱۳۸۸

۴۰۰۵/۹۴۰

ابلاغ فهرست محصولات صنایع آلاینده محیط زیست برای اجرا

در دوره های مالیاتی سال ۱۳۸۸

فصل هفتم عوارض کالاها و خدمات-فصل هفتم عوارض

کالاها و خدمات

۲۳۹

۱۲/۱۱/۱۳۸۹

۱۹۵۳۳

عوارض آلایندگی پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی موضوع

تبصره (۱) ماده (۳۸)

۳۰۶

۱۱/۰۲/۱۳۹۰

۲۸۰۵/۲۰۰

برخی از احکام مالیاتی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه

جمهوری  اسلامی  ایران

۳۱۹

۱۱/۰۲/۱۳۹۰

۱۸۵۵

نحوه توضیع عوارض وصولی از اول سال ۱۳۹۰ بین شهرداری

ها و دهیاری ها

۳۲۷

۱۸/۰۲/۱۳۹۰

۲۱۴۵

فهرست صنایع آلاینده برای اجرای در سال ۱۳۹۰

۳۳۲

۰۳/۰۵/۱۳۹۰

۱۰۶۶۳/۲۰۰

تشکیل ستاد هماهنگی و همکاری فی ما بین سازمان امور

مالیاتی کشور و شهرداری ها

۳۴۹

۲۸/۱۲/۱۳۹۰

۱۷۱۴۵

تفویض اختیار به اداره کل حفاظت محیط زیست استان ها در

خصوص مکاتبه مستقیم ادارات کل مزبور با اداره کل امور

مالیاتی

۳۸۰

۰۴/۰۸/۱۳۹۰

۸۳۸۴/۲۰۰

دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون مالیات

بر ارزش افزوده

۳۶۶

۲۰/۰۳/۱۳۹۱

۲۸۶۶

نحوه تعیین و توزیع عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی بزرگ

۴۴۲

۰۹/۰۲/۱۳۹۳

۳۳۹/۲۶۰/ د

ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره

۸۷۵ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره

۱۹۵۳۳ مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ معاونت قانون مالیات بر ارزش

افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

۵۰۳

۰۴/۰۳/۱۳۹۳

۳۵/۹۳/۲۶۰

واریز عوارض موضوع بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون

مالیات بر ارزش افزوده به روستاهای فاقد دهیاری و نقاط

جمعیتی

۵۱۷

۳۱/۰۶/۱۳۹۳

۷۲/۹۳/۲۶۰

اصلاح بند های ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره

(۲) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده

۵۳۳

۲۹/۰۷/۱۳۹۳

۸۴/۹۳/۲۶۰

لغو اختیار اداره کل حفاظت محیط زیست استان ها در

خصوص مکاتبه مستقیم ادارات کل مزبور یا ادارات کل امور

مالیاتی

۵۴۲

۲۹/۰۱/۱۳۹۵

۷/۹۵/۲۶۰

ابلاغ نظریه شماره ۱۵۰۷۰۲/ ۲۸۲۹۲  مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴

معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص اخذ عوارض

بهداشت برای سال ۱۳۹۳ از واحدهای نوشابه سازی

۵۹۴

۰۵/۰۵/۱۳۹۵

۵۱۱/۹۵/۲۰۰

نحوه اجرای بند “د” تبصره هفت قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل

کشور

۵۹۸

۱۷/۰۷/۱۳۹۵

۴۵/۹۵/۲۶۰

عوارض آلایندگی شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران

۶۰۷

۱۳/۱۰/۱۳۹۵

۷۲/۹۵/۲۶۰

عوارض آلایندگی

۶۴۰

دیدگاه خود را بنویسید