فصل ششم معافیت موضوع بند ( ط ) ماده ۱۳۹

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » فصل ششم معافیت موضوع بند ( ط ) ماده ۱۳۹

فصل ششم معافیت موضوع بند ( ط ) ماده ۱۳۹

فصل ششم معافیت موضوع بند ( ط ) ماده ۱۳۹

فصل ششم معافیت موضوع بند ( ط ) ماده ۱۳۹

فصل ششم – معافیت موضوع بند “ط” ماده ۱۳۹

ماده۶- موسسات خیریه عام المنفعه در صورتی می توانند از معافیت مالیاتی این بند

استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند:

الف- موسسات رسما تحت یکی از عناوین فوق به ثبت رسیده و غیر انتفاعی بودن آن نیز

در اساسنامه تصریح شده باشد.

فصل ششم معافیت موضوع بند ( ط ) ماده ۱۳۹-فصل ششم معافیت موضوع بند ( ط ) ماده ۱۳۹

ب- کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور

یاد شده در بند “ح” ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ برسد

و این امر توسط سازمان امور مالیاتی کشور طبق مواد ۷ الی ۹ این آئین نامه تایید شود.

ج- اساسنامه آنها صریحا متضمن این موضوع باشد که موسسات و وابستگان طبقات اول

و دوم آنان موضوع ماده ۱۸ این قانون و هیات امنا و مدیران آنها مبادرت به انجام معامله با

مؤسسه ننماید.

فصل ششم معافیت موضوع بند ( ط ) ماده ۱۳۹-فصل ششم معافیت موضوع بند ( ط ) ماده ۱۳۹

د- اساسنامه مؤسسه صریحا حاکی از این باشد که موسسان با صاحبان سرمایه حق هیچگونه

برداشت و یا تخصیص از محل کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی را ندارند و بعد از انحلال

دارایی موسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دولتی و یا موسسات خیریه و

عام المنفعه دیگر واگذار گردد.

ه- بر درآمد و هزینه آنها به شرح مواد ۷ الی ۹ این آئین نامه نظارت شود

ماده۷- نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند “ط” ماده ۱۳۹

اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ولو اینکه دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال

خواهد شد.

الف- مرجع نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه سازمان امور مالیاتی کشور

است که میتواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذیربط و در موارد یاد شده در بند ۳ ماده ۱

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ به سازمان مربوط تفویض نماید.

ب- نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات عام المنفعه ای که دارای مال موقوفه می باشند و

یا اداره آنها به موجب قانون یا آئین نامه مربوط به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده است

یا سازمان یاد شده خواهد بود

پ- مراجع ناظری که قبلا موافق آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۲ قانون مالیات های

مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه مورخ ۷/۲/۱۳۷۱ آن امر نظارت بر درآمد و هزینه موسسات

عام المنفعه به آنان تفویض گردیده است نظارت آنها بر موسسات یاد شده با رعایت مقررات

ماده ۱۳۹ اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و مفاد این آئین نامه کماکان معتبر بوده و اساسنامه

این قبیل موسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با این آئین نامه نخواهند داشت.

ماده ۸- موسسات نامبرده موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اساسنامه تصویر یا رونوشت

مصدق آن را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و ظرف همین مدت در یکی از بانک های محل

حساب جاری به نام موسسه افتتاح و کلیه وجوه نقدی و درآمد خود را به حساب های بانکی

منتقل نمایند و کلیه هزینه های موسسه را از طریق آن حساب ها انجام دهند.

ماده۹- موسسات خیریه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود

را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد حداکثر تا چهار ماه بعد از پایان سال مالی

موسسه به مرجع ناظر مربوط تسلیم نمایند و مرجع ناظر موسسه نیز باید ظرف چهار

ماه از تاریخ وصول صورتحساب نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت

مقررات قانون و آئین نامه اجرایی ماده ۱۳۹ قانون اعلام و در صورت تایید گواهی لازم را جهت

اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید.

فصل هفتم- معافیت موضوع بند “ی” ماده ۱۳۹

ماده۱۰- مجامع حرفه ای احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی مکلفند مجوز صادر شده

از مراجع ذیربط را جهت استفاده از معافیت مقرر موضوع بند “ی” ماده مذکور به اداره امور مالیاتی

مربوط تسلیم نمایند.

فصل هشتم- معافیت موضوع بند “ک” ماده ۱۳۹

ماده ۱۱- انجمن ها و هیات های مذهبی مربوط به اقلیت های دینی مذکور در قانون

اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت استفاده از معافیت مقرر مکلفند گواهی لازم مبنی

بر رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.

فصل نهم- معافیت موضوع بند “ل” ماده ۱۳۹

ماده ۱۲- فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی فرهنگی و هنری اشخاص حقیقی یا حقوقی

به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشود. فعالیت های یاد شده بر اساس

دستورالعمل توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تعیین و اعلام خواهد شد.

دیدگاه خود را بنویسید