فصل سوم – نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » فصل سوم – نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

فصل سوم – نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

فصل سوم – نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

فصل سوم – نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

ماده ۱۱) مؤدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری مینماید باید با کلیه معاملات و سایر رویدادهای

مالی و محاسباتی و مؤدیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) باید هرگونه

درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی ها قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آئین نامه حسب

مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب ها از ماشین های الکترونیکی و کارت

های حساب استفاده میشود.

تبصره- اشتباهات حسابداری در صورتی که بعدا در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و بر

پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارائه میشود، به اعتبار دفاتر

خللی وارد نخواهد کرد.(اصلاحی ۱۲/۴/۸۴)

فصل سوم- نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی-فصل سوم- نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

ماده۱۲) مؤدیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل میتوانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه

روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند.مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر نوع و تعداد آنها

قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. در صورتی که

اقلام درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشد مؤدیان

مذکور میبایست پس از ثبت در دفتر مشاغل اسناد و مدارک مربوط رابه ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی

که برای رسیدگی ماموران مالیاتی قابل استفاده باشد نگهداری نمایند. (اصلاحی ۱۲/۴/۸۴)

فصل سوم- نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی-فصل سوم- نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

ماده ۱۳) در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری میشود کلیه معاملات و سایر رویداد های

مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل درآمد ها و هزینه و خرید و فروش دارایی

های قابل استهلاک باید در همان روز انجام حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.

تبصره۱- تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته

نمیشودو هرگاه انجام و ختم اینگونه اعمال با توجه به روش و طرز کار موسسه تابع تشریفات و

طی مراحل باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوطه شود فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک

و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد.

تبصره ۲- تاخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا ۱۵روز به تشخیص اداره

امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیات ۳نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب

۳/۱۲/۶۶ و اصلاحیه های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

فصل سوم- نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی-فصل سوم- نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

تبصره۳- در مواردی که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی

از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید

امضاء پلمپ و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

تبصره۴- تاخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی

و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود.

ماده ۱۴) کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.

ماده۱۵) مؤسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری خلاصه عملیات

شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند لااقل سالی یکبار (تا قبل از بستن

حساب ها) و در غیر این صورت ماه به ماه در دفاتر مرکز مؤسسه ثبت کنند.(اصلاحی ۱۲/۴/۸۴)