فصل دوم ذخایر فنی بیمه های زندگی

فصل دوم ذخایر فنی بیمه های زندگی

2017-11-12T15:56:47+03:30

فصل دوم ذخایر فنی بیمه های زندگی

فصل دوم ذخایر فنی بیمه های زندگی

ماده ۳-  ذخیره  ریاضی بیمه های زندگی عبارت است از تفاوت بین ارزشی فعلی

تعهدات بیمه گران (اعم از سرمایه و مستمری) و ارزش فعلی تعهدات بیمه گذاران

با رعایت مبانی فنی مورد استفاده در محاسبه حق بیمه که نسبت به سهم نگهداری

موسسه بیمه محاسبه میشود.

فصل دوم ذخایر فنی بیمه های زندگی-فصل دوم ذخایر فنی بیمه های زندگی

ماده۴- ذخیره مشارکت در منافع بیمه های زندگی عبارت است از درصدی از منافع حاصل

از معاملات بیمه های زندگی باید بین بیمه گذاران بیمه های زندگی تقسیم شود. سهم

بیمه گذاران در منافع اعم از اینکه در پایان هر سال مالی یا سال های بعد قابل تقسیم باشد

باید در ذخیره منظور شود.

ماده ۵- ذخایر فنی بیمه های عمر زمانی بر اساس مبانی تعیین شده برای بیمه های غیر زندگی

(به غیر از بیمه های اتومبیل ) موضوع فصل سوم این آئین نامه محاسبه و در حساب ها منظور خواهد شد.

ماده۶- ذخیره فنی تکمیلی در بیمه های زندگی عبارت است از حاصل جمع اقلام زیر:

الف ۷% حق بیمه های سال پس از کسر حق بیمه های اتکائی واگذاری.

ب- ذخیره فنی تکمیلی که از سال قبل منتقل شده است.

فصل دوم ذخایر فنی بیمه های زندگی-فصل دوم ذخایر فنی بیمه های زندگی

فصل سوم – ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی

ماده ۷- ذخایر حق بیمه برای خطرات جاری در بیمه های غیر زندگی که عبارت است از

حق بیمه های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضای مدت قراردادهای بیمه

به ترتیب زیر محاسبه میشود:

برای همه ی بیمه ها ۴۰% (چهل درصد) حق بیمه ی بیمه نامه های صادره ظرف سال

پس از کسر حق بیمه ی اتکایی واگذاری ( اصلاحی ۱۶/۶/۸۱)

تبصره – در مورد اولین سال فعالیت موسسات بیمه در ایران برای هر یک از ماه های

قبل از شروع فعالیت ۵/۲ % حق بیمه بیمه نامه های صادره ظرف سال مذکور پس

از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری به نصابهای مندرج در ماده فوق اضافه میشود. هر

گاه موسسه بیمه در نیمه دوم ماه شروع به فعالیت کرده باشد ماده مزبور جزو ماه های

فعالیت محسوب نمیگردد.

فصل دوم ذخایر فنی بیمه های زندگی-فصل دوم ذخایر فنی بیمه های زندگی

ماده ۸- ذخیره خسارات معوق در بیمه های غیر زندگی عبارت است از جمع برآورد

خسارات اعلام شده در دست رسیدگی در آخر سال مالی پس از کسر سهم بیمه گر اتکایی.

ماده۹- ذخیره برگشت حق بیمه در بیمه های غیر زندگی عبارت است از ۵۰% نسبت

حق بیمه های برگشتنی به کل بیمه در سه سال مالی قبل ضربدر حق بیمه سال مالی

جاری پس از کسر حق بیمه اتکایی

ماده۱۰- ذخبره ریاضی در بیمه های غیر زندگی برای پرداخت مستمری هایی که قطعی

شده عبارت است از ارزش فعلی تعهدات بیمه گر پس از کسر سهم بیمه گر اتکایی

ماده۱۱- ذخیره مشارکت در منافع بیمه های غیر زندگی عبارت است از درصدی از

منافع حاصل از هریک از قرارداد های بیمه که به موجب شرایط قرارداد قابل پرداخت

به بیمه گذاران باشد.

ماده۱۲- ذخیره فنی تکمیلی در بیمه های غیر زندگی باستثنای ” بیمه های خطرات

جنگ که نسبت به آنها اتکایی واگذاری به خارج از کشور صورت نگیرد”

عبارت است از حاصل جمع اقلام زیر:

الف- ۷% حق بیمه های سال پس از کسر حق بیمه های اتکایی واگذاری

ب- ذخیره فنی تکمیلی که از سال قبل منتقل شده است.

ماده ۱۲ مکرر ذخیره فنی تکمیلی در بیمه های خطرات جنگ که نسبت به آنها اتکایی

واگذاری به خارج از کشور صورت نگیرد عبارت است از حاصل جمع اقلام ردیف الف پس

از کسر اقلام ردیف ب به شرح زیر:

الف- حق بیمه سال پس از کسر بیمه اتکایی واگذاری داخلی باضافه ذخیره فنی تکمیلی

موضوع همین ماده و سایر ذخائر فنی مربوطه که از سال قبل منتقل شده اند .

ب- حاصل جمع ذخائر فنی مربوط به سال مالی مورد نظر (بدون در نظر گرفتن ذخیره فنی تکمیلی)

و خسارت مربوط پس از کسر سهم اتکایی داخلی.

تبصره- در هر مورد که ذخیره فنی تکمیلی موضوع ماده ۱۲ مکرر در خصوص بیمه های

خطرات جنگ که نسبت به آنها اتکایی واگذاری به خارج از کشور صورت نمیگرد کمتر از

میزان ذخیره فنی تکمیلی به ماخذ مقرر در ماده ۱۲ گردد میزان فنی تکمیلی به ماخذ

مقرر در ماده ۱۲ محاسبه خواهد شد.

دیدگاه خود را بنویسید