فرق مالیات تکلیفی و مالیات عملکرد

فرق مالیات تکلیفی و مالیات عملکرد

2017-11-14T15:17:17+03:30

فرق مالیات تکلیفی و مالیات عملکرد :

فرق مالیات تکلیفی و مالیات عملکرد

مالیات عملکرد :

مالیات عملکرد مربوط به مالیات شرکت است که در پایان دوره مالیاتی و مالی با ارائه اظهارنامه مالیاتی این مبحث بررسی می شود و براساس سود و زیانی که برای شرکت حاصل شده است برمبنای آن مالیات را محاسبه و پرداخت می کند.

مالیات تکلیفی :

مالیات تکلیفی مالیات شرکت نیست اما بایستی توسط شرکت از نفراتی که با شرکت روبرو هستند گرفته شود و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت شود و عدم ارائه مالیات تکلیفی مسبب جرائمی است برای مودی .

مالیات تکلیفی ، مالیات شرکت ما نیست بلکه مالیات دیگران است بابت درآمدهایی که از کنار ما کسب می کنند ما مالیات را می گیریم و به رسم امانت نزد خود نگه می داریم و در قالب فرم ها و لیست هایی که از طرف سازمان امور مالیاتی ارائه می شود ، به سازمان ارائه می کنیم .

انواع مالیات تکلیفی

مالیات تکلیفی انواع مختلفی دارد که به شرح ذیل می باشد :

 • مالیات تکلیفی خدمات بیمه

 • مالیات تکلیفی حقوق

 • مالیات تکلیفی حق الوکاله

 • مالیات تکلیفی مضاربه

 • مالیات تکلیفی اجاره

 • مالیات تکلیفی اشخاص حقیقی

 • مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی غیردولتی

 • مالیات تکلیفی اشخاص خارجی

 • مالیات تکلیفی نقل و انتقال سهام

 • مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال

 • فرق مالیات تکلیفی و مالیات عملکرد

از ابتدای سال ۹۵ مالیات تکلیفی شامل حال چه مشاغلی می گردد؟

فرق مالیات تکلیفی و مالیات عملکرد

در این رابطه نظر شما را به بخشی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب جلب می کنم:
ماده ۸۶ – پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان ماده(۸۵) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعدحقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههاي بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

تبصره- پرداختهایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند،

با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این

قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(۱۰%) می باشد.

کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده(۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافت کنندگان

مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه هاي متعلق خواهند بود.

حذف مالیات تکلیفی

در قانون جدید مالیات های مستقیم که از سال ۹۵ لازم الاجرا می باشد

ماده ۱۰۴ مشهور به مالیات تکلیفی (۳درصد)  به طور کامل حذف شد.

که این هم حتماً خبر خوبی برای پیمانکاران خواهد بود.

 

دیدگاه خود را بنویسید