عملیات ثبت ضایعات در حسابداری

عملیات ثبت ضایعات در حسابداری

2019-11-02T09:59:07+03:30

عملیات ثبت ضایعات در حسابداری

عملیات ثبت ضایعات در حسابداری

بحث ثبت ضایعات را در تمام شرکت هایی که دارای انبار هستند داریم.

شرکت تولیدی این امکان را دارد که ضایعاتش (کالای ساخته شده و کالای نیم

ساخته) مواد اولیه این شرکت باشد.

شرکت بازرگانی این امکان را دارد که ضایعاتش فاسد، شکسته و یا از بین رفته باشد.

از نظر حسابداری ما با فرض این که حسابداری دستی است نحوه ثبت را توضیح میدهیم.

کلیه هزینه هایی که انجام می شود تا یک کالا به فروش برسد هزینه توضیع و فروش است.

هزینه توضیع و فروش (انبارداری- آگهی تبلیغات- ضایعات و پورسانت) است.

زیر قیمت، ضایعات و مبلغ فروش را نمیتوان گرفت کلیه هزینه های فروش، هزینه ضایعات ها

میتوان به عنوان معین هزینه توضیع و فروش در نظر گرفته شود.

نمونه:

عملیات ثبت ضایعات در حسابداری-عملیات ثبت ضایعات در حسابداری-عملیات ثبت ضایعات در

حسابداری

بدهکار: معین ضایعات انبار و بستانکار: موجودی کالا

موجودی کالا از سیکل انبار خارج میشود. چون در اکثر شرکت ها انبار ضایعات نداریم.

ثبت می شود: درآمدی که تحت عنوان در آمد غیر عملیاتی است .

نمونه:

ثبت ضایعات در حسابداری-ثبت ضایعات در حسابداری-ثبت ضایعات در حسابداری

در آمد غیر عملیاتی: بستانکار و حساب دریافتنی: بدهکار

ثبت دستی:

گزینه ضایعات در نرم افزارها تعبیه شده است.

عملیات ثبت ضایعات در حسابداری-عملیات ثبت ضایعات در حسابداری-عملیات ثبت ضایعات

در حسابداری

در شرکت بازرگانی یک فایل مانند فاکتور فروش باز می شود و فقط تعداد کالا وارد می شود.

در شرکت تولیدی تمامی هزینه ها به جزء مواد اصلی و مستقیم می شود: هزینه های سربار

(آب، برق و استهلاک).

سند یکی از هزینه هایی است که در قسمت قیمت تمام شده موثر است (ضایعات، مواد اولیه

یا کالا) .

در بازرگانی می شود هزینه فروش و در تولیدی می شود هزینه سربار.

ضایعاتی که قابل فروش هست یا نیست در بدو امر کلیه موارد می شود هزینه. بعدها اگر

شد درآمد، ثبت ثبت درآمد می شود دورریز و هزینه جزء هزینه غیر عملیاتی می شود، هزینه

عملیاتی مواردی است که مرتبط با زمینه کاری باشد. ضایعات در برنامه کاری موجود نیست.

ضایعات درآمد باشد یا نه در بدو امر باید حذف شود.

نمونه:

شرکت واردات دوربین مدار بسته: در ابتدای امر تعدادی از بین دوربین ها آسیب دیده و و

با آگاهی به این که این ضایعات به فروش می رسد و در ابتدای امر باید این ضایعات را کنار

بگذاریم و هزینه میکنیم به قیمت خرید بعد از فروش درآمد غیر عملیاتی است.

دیدگاه خود را بنویسید