عدم شمول معافیت صادرات کالاهای غیر نفتی

عدم شمول معافیت صادرات کالاهای غیر نفتی

2019-10-13T14:16:39+03:30

عدم شمول معافیت صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات

عدم شمول معافیت صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات

۶۵۲۵۰۹              ۱۰/۶/۸۶

تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده ۱۷ آئین نامه تحریر دفاتر

 گرچه مطابق قسمت اخیر مقررات بند ۱۲ ماده ۲۰ آئین نامه روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک

، تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده ۱۷ آئین نامه مزبور در خارج از مهلت مقرر میتواند موجب بی

اعتباری دفاتر مودیان محترم مالیاتی شود اما از آنجا که با وجود ایرادات اعلام شده از سوی ادارات امور

مالیاتی هیات های سه نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مطابق تجویز ماده ۲۱

آئین نامه موصوف اختیار دارند نظر خود را مبنی بر قبول دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند بانبراین مقرر

میدارد که به منظور تشویق و تکریم مودیان محترم مالیاتی در صورتی که تسلیم خلاصه عملیات موضوع

ماده ۱۷ آئین نامه در خارج از مهلت مقرر به سبب عواملی خارج از اختیار مودی و یا دلایل موجه دیگر

پدید آمد باشد در این صورت هیات های موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم با رعایت واقعیت

امر نظر خود را مبنی بر تایید دفاتر قانونی اعلام نمایند. مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی مسئولحسن

اجرای این بخشنامه میباشند.

موضوع : اصلاح قسمت اخیر ماده ۱۷ آئین نامه اصلاحی مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد

و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی موضوع تبصره ۲ ماده

۹۵ اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ قانون مالیات های مستقیم

به منظور تشویق و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و ایجاد تسهیلات متناسب با نیازهای آنان متن اصلاح

شده ماده ۱۷ آئین نامه اصلاحی مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت

وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحی مصوب

۲۷/۱۱/۸۱ قانون مالیات های مستقیم که اصلاحات قسمت اخیر آن در تاریخ ۱/۷/۸۶ در ذیل پیشنهاد

شماره ۵۹۶۵۱ مورخ ۱/۷/۸۶ به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده و مفاد آن نسبت

به سال مالی که از ۱/۱/۸۵ به بعد شروع شده نیز قابل تسری خواهد بود به شرح ذیل جهت اطلاع

و اقدام لازم ابلاغ میگردد.

عدم شمول معافیت صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات-عدم شمول معافیت صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات

ماده ۱۷ اصلاحی : مودیانی که از سیستم الکترونیکی استفاده مینمایند، موظفند حداقل ماهی

یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد

ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده ۱۴ این آئین نامه به دفتر کل منتقل کنند علاوه بر

این به منظور تسهیل رسیدگی باید آیین نامه ها یا دستور العمل های کار ماشین برنامه های آن و

وجوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قراار دهند.

عدم شمول معافیت صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات-عدم شمول معافیت صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات

ضمنا مودیان مذکور مکلفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی برای هر یک از سه ماه

اول تا سوم هرسال حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان سه ماه و برای سه ماهه چهارم تا تاریخ

انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

عدم شمول معافیت صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات-عدم شمول معافیت صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات

علی اکبر عرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

عدم شمول معافیت صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات

نظر به اینکه در خصوص شمول معافیت صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات ( منجمله

فرآورده های پتروشیمی قیر روغن موتور و نظایر آن) از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض

در اجرای بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری

اسلامی ایران ابهاماتی مطرح است لذا حسب اظهارنظر مقام عالی وزارت عنوان معاون حقوقی

و امور مجلس رئیس جمهور طی نامه شماره ۴۲۱۱ مورخ ۱۶/۳/۸۶ با عنایت به شمول احکام

و تعاریف بندهای الف و ب ماده ۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ و ماده

۱ قانون نفت ۱۳۶۶ قیر روغن موتور و نظایر آن از جمله کالاهای نفتی محسوب شده و مشمول

معافیت برای صادرات کالاهای غیر نفتی موضوع بند “د” ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه

نمیباشند. مراتب جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال میگردد.

علی اکبر عرب مازار

دیدگاه خود را بنویسید