ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸

ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸

2017-11-12T15:23:12+03:30

ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸

ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸

۷- رسیدگی به هزینه های اجرایی طرح با طرح های سرمایه گذاری و احراز آن در قالب

طرح سرمایه گذاری معین ارائه شده از طرف مؤدی مالیاتی به عهده ادارات امور مالیاتی

و حسابداران رسمی حسب مورد خواهد بود.

ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸-ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸

۸- چنانچه شرکت اجازه توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی موجود یا ایجاد واحد

های صنعتی و معدنی جدید را قبل از سال ۱۳۸۱ از وزارتخانه ذیربط اخذ نموده از سود

ابزاری حاصل از فعالیت های صنعتی و معدنی عملکرد سال ۱۳۸۰ و سال های قبل از

آن برای طرح مزبور اقدام به اندوخته کرده باشد موضوع تابع مقررات ماده ۱۳۸ و تبصره یک

و دو قانون قبل از اصلاحیه اخیر بوده که در صورت دارا بودن سایر شرایط مشمول معافیت

مالیاتی ماده مزبور خواهد بود.

۹-جهت روشن شدن بیشتر موضوع و به عنوان مثال مالیات متعلق به سود ابرازی شرکت

با اعمال معافیت مقرر در ماده قانونی اصلاحی یاد شده در فرض های مختلف به شرح زیر

محاسبه میشود:

شرکتی طرح سرمایه گذاری خود را جهت سنوات ۱۳۸۱-۸۴ به وزارت صنایع و معادن ارائه

و در سال ۱۳۸۱ مجوز مربوط را اخذ نموده و اطلاعات مربوط به هزینه های انجام شده طرح

و سود ابزاری شرکت طی سنوات یاد شده به شرح جدول ذیل باشد:

شرح

۱۳۸۱

۱۳۸۲

۱۳۸۳

۱۳۸۴

جمع

هزینه طبق طرح مصوب

۲۰۰۰

۳۰۰۰

۱۵۰۰

۳۰۰۰

۹۵۰۰

هزینه انجام شده طرح

۳۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۳۰۰۰

۹۵۰۰

سود مشمول مالیات ابرازی

۲۵۰۰

۲۰۰۰

(۱۵۰۰)

۴۵۰۰

برای محاسبه مالیات

۱-۹- عملکرد سال ۱۳۸۱ چون هزینه های انجام شده بیش از سود ابرازی است مالیات

کل سود مربوطه مشمول معافیت ۵۰ درصد به شرح زیر میباشد:

                                                                                                             ۳۱۲        = ۲۵۰۰* %۵۰ *۲۵%

۲-۹- عملکرد سال ۱۳۸۲ سود ابرازی بیش از هزینه های انجام شده طرح طی سال

مورد بحث می باشد ضمنا مبلغ ۵۰۰ میلیارد از هزینه های سال قبل نیز میتواند از معافیت

این ماده بهره مند شود

ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸-ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸

۲۵۰= ۲۵% * ۵۰% * (۵۰۰+۱۸۰۰)

۳-۹- عملکرد سال ۱۳۸۳ چون شرکت دارای زیان بوده لذا هزینه طرح انجام شده در سال

مزبور نمیتواند از معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳۸) استفاده نماید.

۴-۹- عملکرد سال ۱۳۸۴ سود ابرازی مبلغ ۴۵۰۰ ریال و هزینه اجرایی طرح در آن سال ۳۰۰۰

ریال است بنابراین در سال مذکور مؤدی علاوه بر هزینه اجرایی طرح در سال مذکور میتواند

مبلغ ۱۵۰۰ ریال از هزینه اجرای طرح مربوط به سال ۱۳۸۳ که دارای زیان بوده از معافیت مالیاتی بهره مند شود

۵/۵۶۲ = ۲۵% * ۵۰% * (۱۵۰۰+۳۰۰۰)

عیسی شهسوار خجسته

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸

الحاقی موضوع بند ب ماده ۶ قانون

تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و …. مصوب ۲۶/۵/۸۲

ماده ۱- تعاریف: الف) کارخانه: واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا کارت شناسایی

از وزارت صنایع و معادن بوده یا اینکه قبلا از وزارتخانه های صنایع ، صنایع سنگین معادن

و فلزات یا جهاد سازندگی حسب مورد پروانه بهره برداری یا کارت شناسایی اخذ نموده باشد.

ب) شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران : فاصله یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران

با تایید وزارت راه و ترابری.

ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸-ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸

ماده۲: صاحبان کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که مایلند با انتقال تاسیسات خود

به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران از معافیت ده ساله مقرر در تبصره ۳

ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۰/۱۲/۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن استفاده

نمایند باید قبل از هرگونه اقدام برای محل جدید مراتب را کتبا به سازمان صنایع و معادن و

اداره کل امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند.

دیدگاه خود را بنویسید