ضوابط اجرایی مشمولین بند (ج) ماده (۹۵)

ضوابط اجرایی مشمولین بند (ج) ماده (۹۵)

2017-11-13T15:37:23+03:30

ضوابط اجرایی مشمولین بند (ج) ماده (۹۵)

ضوابط اجرایی مشمولین بند (ج) ماده (۹۵)

کلیه صاحبان مشاغل مشمول بند (ج) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که

مکلف به نگهداری دفاتر درآمد و هزینه (دفتر مشاغل) نمی باشند مکلفند خلاصه درآمد و هزینه های

هر واحد شغلی خود را به طور جداگانه و بر اساس ضوابط ذیل و فرم نمونه شماره (۱) به تفکیک هر

ماده درج و نگهداری نمایند:

۱- جمع فروش کالای هر ماه خود را در پایان ماه در ستون “فروش کالا” و جمع درآمد بابت ارائه خدمات را در ستون “درآمد خدمات” درج نمایند.

۲- جمع خرید کالاهای مربوط به فعالیت شغلی هر ماه را در پایان همان ماه در ستون “خرید کالا” درج نمایند.

۳- جمع هزینه های مربوط به فعالیت های شغلی هر ماه در پایان همان ماه در ستون هزینه ها درج نمایند. هزینه های فوق شامل موارد زیر خواهد بود:

۱-۳- هزینه حقوق و دستمزد کارکنان شامل حق بیمه سهم کارفرما نیز خواهد بود.

۲-۳- مخارج سوخت برق آب و مخابرات و ارتباطات

۳-۳- اجاره محل فعالیت شغلی در صورتی که محل اجاری باشد.

۴-۳- هزینه بیمه مربوط به عملیات و دارایی شغلی مؤدی

۵-۳- هزینه های بازاریابی تبلیغاتی و نمایشگاهی

۶-۳- هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل فعالیت در صورتی که ملکی باشد

۷-۳- هزینه ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می روند.

۸-۳- هزینه حمل و نقل

۹-۳- سایر هزینه ها که مربوط به تحمیل درآمد شغلی مؤدی باشد.

۱۰-۳ – هزینه های درمانی پرداختی بابت معالجه خود یا همسر اولاد برادر و خواهر تحت تکفل مؤدی و

همچنین حق بیمه عمر و بیمه های درمانی پرداختی بر اساس شرایط ذکر شده در ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم.

ضوابط اجرایی مشمولین بند (ج) ماده (۹۵)-ضوابط اجرایی مشمولین بند (ج) ماده (۹۵)

۴- پس از تنظیم فرم شماره (۱) در پایان هر ماه اسناد و مدارک مثبته کافی همان ماه را به ترتیب

تاریخ ضمیمه فرم نموده و پس از امضاء فرم مذکور ان را نگهداری نمایند

۵- در پایان هر سال مالی اطلاعات مندرج در فرم های ماهانه را در صورت خلاصه وضعیت درآمد

و هزینه (فرم شماره ۲) درج و نگهداری و یک نسخه از آن را پس از امضاء به همراه اظهارنامه

مالیاتی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات

متعلق را به نرخ ماده (۱۳۱) قانون مالیات های مستقیم پرداخت نمایند.

ضوابط اجرایی مشمولین بند (ج) ماده (۹۵)-ضوابط اجرایی مشمولین بند (ج) ماده (۹۵)

۶- اشخاص یاد شده می توانند برای سه ماهه اول سال ۱۳۸۲ جمع فروش کالا درآمد خدمات ، خرید کالا و

هزینه های خود را از اول سال لغایت پایان خرداد ماه به طور یکجا در فرم خرداد ماه درج نمایند

ضوابط اجرایی مشمولین بند (ج) ماده (۹۵)-ضوابط اجرایی مشمولین بند (ج) ماده (۹۵)

۷- صاحبان مشاغل مزبور مجاز میباشند برای محاسبه سود و زیان خود در هر سال مالی

یکی از روش های زیر را در رابطه با موجودی کالای پایان دوره انتخاب و به مورد اجرا گذارند

مشروط به اینکه در سال های بعد روش انتخابی تداوم داشته باشد و مراتب را نیز به همراه

اظهارنامه تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.

۱-۷- مؤدیان الزامی به شناسایی و ارزیابی موجودی کالایی که تا پایان سال مالی فروش نرفته است

را نخواهند داشت. در این صورت سود و زیان هر سال به شرح فرمول زیر محاسبه میگردد:

{ (هزینه ها + خرید کالا)  –  (درآمد خدمات + فروش کالا)  =  سود(زیان) }

۲-۷- مؤدیان میتوانند موجودی کالایی که تا پایان سال مالی فروش نرفته است را بر اساس قیمت تمام شده

خرید ارزیابی نمایند. در این صورت موجودی کالای ارزیابی شده پایان سال مالی به عنوان موجودی کالای اول

سال بعد منظور خواهد شد و سود و زیان هر سال به شرح زیر محاسبه میگردد.

سود (زیان) = (موجودی کالای اول سال+هزینه ها+خرید کالا)-(موجودی کالای پایان سال اول+درآمد خدمات+فروش کالا)

۸- اشخاص یاد شده مکلفند در صورت درخواست کتبی اداره امور مالیاتی یا ماموران مالیاتی مربوط حسب

مورد اسناد و مدارک فعالیت شغلی خود را جهت رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و محاسبه مالیات ارائه نمایند.

تذکر مهم: از آنجا که برخورداری از معافیت موضوع ماده (۱۰) قانون مالیات های مستقیم (معافیت پایه) از عملکرد

سال ۱۳۸۲ و به بعد منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشد، لذا تاکید میشود مؤدیان نسبت به تسلیم

اظهارنامه مالیاتی خود در مهلت مقرر قانونی اقدام نمایند.

دیدگاه خود را بنویسید